MENAXHIMI I FINANCAVE PUBLIKE
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o PLANIFIKIMI FINANCIAR AFATMESËM PËR NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE NË KONTEKSTIN E SHQIPËRISË

Prej vitit 2009, njësitë e vetëqeverisjes vendore në Shqipëri kanë detyrimin të përgatisin një buxhet afatmesëm të bazuar në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar. Me buxhetin afatmesëm ligji kërkon një qasje dhe plan financiar të integruar për një kuadër kohor trevjeçar. Ligji nr. 68, […]

[Lexo më shumë]
pdf 02/12/2018 Tags: , ,
o ZBATIMI DHE MONITORIMI I BUXHETIT VJETOR

Manuali i trajnimit “Zbatimi dhe Monitorimi i Buxhetit Vjetor (ZMBV)” për Zyrtarët e Qeverisjes Vendore është pjesë e serisë së moduleve të trajnimit projektuar për t’iu përgjigjur nevojave të zyrtarëve të pushtetit vendor në praktikat e manaxhimit financiar publik. Ajo është rezultat i përpjekjeve intensive të disa autorëve me formim në fusha të ndryshme. Ky […]

[Lexo më shumë]
pdf 02/12/2018 Tags: , , ,
o PËRGATITJA E BUXHETIT VJETOR

  Manuali “Përgatitja e Buxhetit Vjetor (PBV)” për Zyrtarët e Qeverisjes Vendore është pjesë e serisë së moduleve të trajnimit projektuar për t’iu përgjigjur nevojave të zyrtarëve të pushtetit vendor në praktikat e menaxhimit financiar publik. Ajo është rezultat i përpjekjeve intensive të disa autorëve me formim në fusha të ndryshme. Ky publikim së bashku […]

[Lexo më shumë]
pdf 2/12/2018 Tags: , , ,
o PLANIFIKIMI STRATEGJIK I ZHVILLIMIT DHE BUXHETIMI AFATMESËM ME BAZË PERFORMANCËN

  Manuali i trajnimit “Planifikimi Strategjik i Zhvillimit dhe Buxhetimi Afatmesëm me Bazë Performancën” për Zyrtarët e Qeverisjes Vendore është pjesë e serisë së moduleve të trajnimit projektuar për t’iu përgjigjur nevojave të zyrtarëve të pushtetit vendor në praktikat e menaxhimit financiar publik. Ajo është rezultat i përpjekjeve intensive të disa autorëve me formim në […]

[Lexo më shumë]
pdf 02/12/2018 Tags: , ,
o PLANIFIKIMI STRATEGJIK DHE FINANCIAR AFATMESËM DHE AFATGJATË

“Manuali për Planifikimin Strategjik dhe Financiar Afatmesëm dhe Afatgjatë” është rezultat i përpjekjeve të disa autorëve dhe disa përvojave të mëparshme. Ky manual bazohet në iniciativën e ndërmarrë nga Programi për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor në Shqipëri, i zbatuar nga Intercooperation dhe i financuar nga Agjencia Zviceriane e Zhvillimit (SDC). Përgatitja e dokumentit kaloi në […]

[Lexo më shumë]
pdf 01/12/2018 Tags: , , ,
o Bashkia Shijak: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

PAKETA  FISKALE  2018-2020 “Për një qeverisje vendore që synon të rrisë kapacitetet fiskale dhe administrative për realizimin e funksioneve në përgjegjësinë e saj”

[Lexo më shumë]
word, excel 31/12/2017 Tags: , ,
o Bashkia Kukës: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

Vizioni ynë, për një territor bashkiak të integruar, parashikon planifikim dhe investime që krijojnë mundësi për një zhvillim të qëndrueshëm të balancuar për të gjithë territorin, duke mbrojtur burimet natyrore. Kjo qasje bazohet në përforcimin e identitetit të secilës zonë të Bashkisë, duke pasur parasysh burimet natyrore, profilin ekonomik dhe produktet, shtrirjen e shërbimeve dhe […]

[Lexo më shumë]
word, excel 31/12/2017 Tags: , , ,
o Bashkia Durrës: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

Projekt-buxheti 2018-2020, ka si synim që te kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, social dhe territorial te bashkise dhe te ofroje per qytetaret sherbime me te mira. Kete vit bashkia u asistua nga eksperte te ISB(Instituti i Studimeve Bashkekohore), mbeshtetur nga Dldp, qe lehtesuan procesin e pergatitjes se PBA ne funksion te kerkesave te reja […]

[Lexo më shumë]
word, excel 31/12/2017 Tags: , , ,
o Bashkia Diber: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

Në vijim të miratimit dhe të zbatimit të reformës administrative – territoriale me ligjin nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, Bashkia Dibër reflekton një mori vlerash dhe pasurish natyrore, kulturore, historike, dhe ekonomike. Bashkia Dibër (pjesë e Qarkut Dibër) kufizohet në veri me Bashkinë e […]

[Lexo më shumë]
word, excel 31/12/2017 Tags: , ,
o PERGATITJA E BUXHETIT VJETOR MANUAL TRAJNIMI PER ZYRTARET E QEVERISJES VENDORE

Manuali “Përgatitja e Buxhetit Vjetor (PBV)” për Zyrtarët e Qeverisjes Vendore është pjesë e serisë së moduleve të trajnimit projektuar për t’iu përgjigjur nevojave të zyrtarëve të pushtetit vendor në praktikat e menaxhimit financiar publik. Ajo është rezultat i përpjekjeve intensive të disa autorëve me formim në fusha të ndryshme. Ky publikim së bashku me […]

[Lexo më shumë]
pdf 31/12/2017 Tags: , , ,
o PLANIFIKIMI FINANCIAR AFATMESEM NE KONTEKSTIN E SHQIPERISE MANUAL PER INSTRUMENTIN E PLANIFIKIMIT FINANCIAR ME BAZE EXCEL, VERSION I DYTE PER QEVERITE VENDORE

Planifikimi financiar për afate të shkurtra dhe të mesme u identifikua si një sfidë kryesore për qeverisjen vendore shqiptare. Për këtë arsye, që më 2010, projekti i decentralizimit dhe zhvillimit vendor , dldp, i financuar nga Swiss Agency for Development and Cooperation SDC dhe i zbatuar nga Helvetas Swiss Intercooperation, përpunoi idenë e lehtësimit të […]

[Lexo më shumë]
pdf 31/12/2017 Tags: , ,
o PLANIFIKIMI STRATEGJIK DHE FINANCIAR MANUAL PER NJESITE E QEVERISJES VENDORE NE SHQIPERI AFATMESEM DHE AFATGJATE

“Manuali për Planifikimin Strategjik dhe Financiar Afatmesëm dhe Afatgjatë” është rezultat i përpjekjeve të disa autorëve dhe disa përvojave të mëparshme. Ky manual bazohet në iniciativën e ndërmarrë nga Programi për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor në Shqipëri, i zbatuar nga Intercooperation dhe i financuar nga Agjencia Zviceriane e Zhvillimit (SDC). Përgatitja e dokumentit kaloi në […]

[Lexo më shumë]
pdf 31/12/2017 Tags: , , , ,
o [Lexo më shumë] pdf 08/05/2015 Tags: , ,
o [Lexo më shumë] pdf 08/05/2014 Tags: , ,
o rPSZHePBA VELIPOJA 2012

Rishikimi i Planit Strategjik i Komunës Velipojë i paraqitur në këtë dokument, është përgatitur në kuadër fazës së dytë të asistencës së Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal (dldp), i cili zbatohet në Qarkun e Lezhës dhe Shkodrës me mbështetjen e Intercooperation në Shqipëri, financuar nga Agjencisa Zviceriane për Zhvillim. Synimi kryesor i Programit është […]

[Lexo më shumë]
Word, Excel 4/23/2013 Tags: , ,
o SDP 2008

  Ky Program synon drejt përmirësimit të qeverisjes në nivelin vendor, kryesisht përmirësimit të strukturave të menaxhimit dhe administrimit, duke mbështetur proceset e decentralizimit të pushtetit si edhe nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm për njësitë e zgjedhura vendore nëpërmjet bashkërendimit të zhvillimit urban, mbrojtjes së mjedisit dhe promovimit të pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje.

[Lexo më shumë]
Pdf 1/05/2009 Tags: , ,
o rPSZHePBA Fushe Arrez 2012

Prezantimi i Programit Buxhetor Afatmesëm tashmë vjen në një tjetër format dhe dimension sa financiar aq edhe strategjik. Konfigurimi i tij përtej kontureve financiare i jep atij rolin e duhur në zbatimin e politikave të zhvillimit ekonomik vendor të parashikuara në Planin Strategjik të  si dhe hap perspektiva të reja zhvillimi për të gjithë komunitetin […]

[Lexo më shumë]
Word, Pdf, Excel 12/22/2012 Tags: , , ,
o PSZH Gruemire 2012

Plani Strategjik i Zhvillimit të Komunës Gruemirë vjen në një tjetër format, jo vetëm si dokument, por mbi të gjitha si proces. Ndonëse nuk është dokumenti i parë strategjik që hartohet përkomunën, dimensioni që i kemi dhënë procesit, por edhe formati nëpër të cilin ky proces është zhvilluar, ka synuar përshtatjen dhe orientimin e aktivitetit […]

[Lexo më shumë]
Word, Excel 9/27/2012 Tags: , ,
o PSZH Balldren 2012

Hartimi i Planit Strategjik të  Zhvillimit Vendor për Komunën Balldre, i paraqitur në këtë dokument, është përgatitur në kuadër të Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal (dldp) në Qarkun e Shkodrës dhe Lezhës. Synimi kryesor i dldp-së është përmirësimi i qeverisjes qendrore në Rajonin e Shkodrës dhe Lezhës, duke u fokusuar në përmirësimin e të […]

[Lexo më shumë]
Word, Pdf, Excel 12/25/2012 Tags: , , ,
o PBA Vau i Dejes 2012

Prezantimi i programit buxhetor afatmesëm tashmë është bërë një praktikë e konsoliduar. U bënë disa vite që ne së bashku kontribuojmë në hartimin dhe zbatimin e instrumenteve të cilat nxisin dhe stimulojnë përmirësimin e kushteve ekonomike, sociale, kulturore dhe arsimore përmes mirëmanaxhimit të aktivitetit tonë ekonomik dhe administrativ. Programi buxhetor afatmesëm të cilin ne prezantojmë, […]

[Lexo më shumë]
Word, Excel 12/22/2013 Tags: , ,
o PBA Rubik 2012

Në vijim të punës sonë të përbashkët për konsolidimin e mëtejshëm të arritjeve të Bashkisë Rubik, ju paraqes projektin e buxhetit afatmesëm 2013-2015 dhe buxhetin  për vitin 2013. Buxhetimi me pjesëmarrje, është konsoliduar në vitet në vijim dhe pasuruar gjatë dy viteve të fundit me dëgjesat publike si dhe në kuadër të rritjes dhe përmirësimit […]

[Lexo më shumë]
Word, Excel 2/18/2013 Tags: ,
o PBA Puke 2012

Si kontribuesi kryesor në buxhetin vendor dhe në strukturën ekonomike të qytetit tonë, aktiviteti tregtar mbart në vetvete faktorë të cilët kanë ndikuar negativisht, veçanërisht dy vitet e fundit 2011 – 2012. Si ish pjesë e të vetmit korridor Shkodër – Pukë – Kukës – Kosovë, qyteti ynë tashmë do të duhet të ripozicionohet në […]

[Lexo më shumë]
Word, Excel 12/22/2012 Tags: , ,
o BASHKIA LEZHE PBA 2013 2015

Vështrim i përgjithshëm mbi programin buxhetor afatmesëm 2013-2015  Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA), përbën një detyrim ligjor për të gjitha Njësitë e Qeverisjes Vendore. Ky program mbështetet në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 për “Menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe në Udhëzimet  e Ministrisë së Udhezimi Nr. 8, Datë 29.03.2012 “Për […]

[Lexo më shumë]
Word, Excel 2/21/2013 Tags: , , , ,
o PBA Kallmet 2013-2015

Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA), përbën një detyrim ligjor për të gjitha Njësitë e Qeverisjes Vendore. Ky program mbështetet në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 për “Menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe në Udhëzimet  e Ministrisë si Udhezimi Nr. 8, Datë 29.03.2012 “Për procedurat standarte të përgatitjes së PBA” dhe Udhezimi […]

[Lexo më shumë]
Word, Excel 1/28/2013 Tags: , ,
o PBA Dajc BB 2012

Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm 2013-2015, i mbështetur nga Programi dldp-II dhe asistuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit u realizua gjatë periudhës Maj – Dhjetor 2012 dhe është produkt i një pune të përbashkët midis specialistëve të Komunës sonë, anëtarëve të Këshillit të Komunës dhe Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit. Ky dokument […]

[Lexo më shumë]
Word, Excel 12/22/2012 Tags: , ,
o PBA Bushat 2012

Programi Buxhetor Afatmesëm është produkt i punës së një grupi ekspertësh të cilët asistojnë Komunën tonë në kuadër të projektit “Plani Strategjik & Buxheti dhe Manaxhimi Financiar & Performanca Fiskale” financuar nga Programi dldp-II dhe zbatuar nga Co – PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit). Si i pari dokument i këtij formati, falënderimet më të […]

[Lexo më shumë]
Word, Excel 11/22/2012 Tags: , ,
o PBA Balldren 2012

Programi Buxhetor Afatmesëm është hartuar në kuadër të projektit “Plani Strategjik & Buxheti dhe Menaxhimi Financiar & Performanca Fiskale” financuar nga Programi dldp-II dhe zbatuar nga Co – PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit). Si një plan veprimi afatmesëm, ky dokument sintetizon rrugën që do të ndiqet në realizimin e vizionit dhe objektivave strategjik të […]

[Lexo më shumë]
Word, Excel 11/22/2013 Tags: , , ,
o Paketa Fiskale Velipoje 2013

Burimet e financimit të Komunës Velipojë përbëhen prej te ardhurave nga taksat e tarifat vendore, asetet e vetë Komunës, donacione, te ardhurat nga transferta e pakushtëzuar dhe të ardhura nga transferta e kushtëzuar, fonde te cilat nuk raportohen në buxhetin e komunës Pavarësisht ndryshimeve ligjore të finalizuara deri në vitin 2013 Komuna Velipoje ka forcuar […]

[Lexo më shumë]
Word 11/02/2013 Tags: , ,
o Paketa Fiskale Vau i Dejes 2013

Ky dokument ka për qëllim të ofrojë një vlerësim të plotë të kuadrit fiskal në Bashkinë Vau i Dejës. Përmes këtij vlerësimi synohet të ofrohet një platformë gjetjesh dhe rekomandimesh mbi përmirësimin e kuadrit fiskal vendor duke depërtuar jo vetëm në aspekte të lidhura me nivelin dhe mënyrën e taksimit të subjekteve taksapaguese por, duke […]

[Lexo më shumë]
Word, Powerpoint, Excel 11/07/2013 Tags: ,
o Paketa fiskale Rubik 2013

Burimet e financimit të Bashkisë Rubik përbëhen prej te ardhurave nga taksat e tarifat vendore, donacione, te ardhurat nga transferta e pakushtëzuar dhe të ardhura nga transferta e kushtëzuar, fonde te cilat nuk raportohen në buxhetin e Bashkisë.  Pavarësisht ndryshimeve ligjore të finalizuara deri në vitin 2009 Bashkia Rubik ka forcuar vazhdimisht kapacitetet administrative për […]

[Lexo më shumë]
Word, Powerpoint, Excel 11/27/2013 Tags: , ,
o Paketa Fiskale Puke 2013

Dokumenti i prezantuar ka për qëllim të ofrojë një vlerësim të treguesve fiskal në Bashkinë Pukë duke u munduar të sjellë në pah aspekte pozitive të tij dhe njëherësh të inkurajojë përmirësimin e praktikave të lidhura me administrimin fiskal vendor. Përtej aspektit teknik, vendosja e kuadrit fiskal në axhendën vendore e bën atë akoma dhe […]

[Lexo më shumë]
Word, Powerpoint 11/07/2013 Tags: , ,
o Paketa Fiskale Lezhe 2013

Burimet e financimit të Bashkisë Lezhë përbëhen prej te ardhurave nga taksat e tarifat vendore, donacione, te ardhurat nga transferta e pakushtëzuar dhe të ardhura nga transferta e kushtëzuar, fonde te cilat nuk raportohen në buxhetin e Bashkisë. Pavarësisht ndryshimeve ligjore të finalizuara deri në vitin 2009 Bashkia Lezhë ka forcuar vazhdimisht kapacitetet administrative duke […]

[Lexo më shumë]
Word, Powerpoint 11/27/2013 Tags: , ,
o Paketa fiskale Kallmet 2013

Burimet e financimit të Komunës Kallmet përbëhen prej te ardhurave nga taksat e tarifat vendore, donacione, te ardhurat nga transferta e pakushtëzuar dhe të ardhura nga transferta e kushtëzuar, fonde te cilat nuk raportohen në buxhetin e komunës. Pavarësisht ndryshimeve ligjore të finalizuara deri në vitin 2009 Komuna Kallmet ka forcuar vazhdimisht kapacitetet administrative për […]

[Lexo më shumë]
Word, Powerpoint 11/27/2013 Tags: , ,
o Paketa Fiskale DajcBB 2013

Ky dokument bazohet në një vlerësim të kuadrit fiskal të tre viteve të fundit të aplikuar në Komunën Dajç Bregu i Bunës. Përpilimi këtij dokumenti konsideron Paketën Fiskale të Komunës Dajç Bregu i Bunës në vitet 2010-2012 dhe Paketës Fiskale në fuqi të vitit 2013, Programin Buxhetor Afatmesëm 2012-2014 dhe 2013-2015 dhe Buxheti Vjetor 2013. […]

[Lexo më shumë]
11/07/2013 Tags: , ,
o FPT 2013

FPT 2013

[Lexo më shumë]
Excel 11/27/2013 Tags: , ,
o FTP

Shembulli Kallmet

[Lexo më shumë]
Word, Excel, Pdf 3/21/2013 Tags: , , ,
o PSZH – Komuna Bushat

Programi Buxhetor Afatmesëm është produkt i punës së një grupi ekspertësh të cilët asistojnë Komunën tonë në kuadër të projektit “Plani Strategjik & Buxheti dhe Manaxhimi Financiar & Performanca Fiskale” financuar nga Programi dldp-II dhe zbatuar nga Co – PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit).

[Lexo më shumë]
Word 3/05/2014 Tags: ,
o Komuna Velipoje Paketa Fiskale 2014-2016

Ritja e kapaciteteve financiare edhe pse të kufizuara perbeën një nga nga sfidat e komunës e ballafaquar me kërkesat dhe nevojat e komunitetit të cilat janë vazhdimisht në rritje. planifikim dhe mobilizim i kujdesshëm i fondeve do të vihet në zbatim te ritjes investimeve e sherbimeve publike të nevojshme për komunën dhe komunitetin vendas.

[Lexo më shumë]
Word 3/05/2014 Tags: , , , ,
o rPBA dhe Paketa fiskale Bushat 2013

Hartimi Paketës Fiskale të Komunës sonë është tashmë një prej aktiviteteve më të rëndësishme e cila i paraprin parashikimit dhe formulimit të politikave tona buxhetore. Në raport me të gjithë kuadrin financiar, kuadri fiskal merr një rëndësi specifike jo vetëm për natyrën dhe llojet e taksave dhe tarifave që do të aplikohen, nivelin e aplikimit […]

[Lexo më shumë]
Word, Pdf, Excel, Powerpoint 11/07/2013 Tags: ,
o PBA Kallmet 2013-2015

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2013-2015 Vizioni i komunës Kallmet bazohet në vlerat e trashëguara historike dhe kulturore, potencialet dhe pasuritë natyrore duke e shdnërruar Kallmetin në një vend ku qytetarët dhe fëmijët e tyre të mund të jetojnë, punojnë, zhvillojnë veten përmes arsimimit, punës dhe ndërveprimit social, të gëzojnë shëndet të mirë dhe një mjedis të […]

[Lexo më shumë]
word, excel, pdf 1/28/2013 Tags: , ,
o PBA Dajc BB 2012

Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm 2013-2015, i mbështetur nga Programi dldp-II dhe asistuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit u realizua gjatë periudhës Maj – Dhjetor 2012 dhe është produkt i një pune të përbashkët midis specialistëve të Komunës sonë, anëtarëve të Këshillit të Komunës dhe Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit. Ky dokument […]

[Lexo më shumë]
word, excel, pdf 12/22/2012 Tags: ,
o FPT

FORMULARI PRODHIMIT PROGRAMI BUXHETOR – Kallmet 2012-2015

[Lexo më shumë]
doc, excel, pdf 3/21/2013 Tags: , ,
o MTBP i shkurter Velipoja

Projekti i buxhetit është rezultat i një vendimmarrjeje të përbashkët me komunitetin, dhe paraqitet para jush si shprehje besnike e nevojave dhe pritshmërisë së banorëve si edhe e eksperiencës tanimë të vyer në hartimin e tij nga drejtuesit dhe ekipi i jonë, e integruar në një plan afatmesëm buxhetor.

[Lexo më shumë]
doc 3/27/2013 Tags: ,
o MTBP i shkurter Kallmeti

Projekti i buxhetit është rezultat i një vendimmarrjeje të përbashkët me komunitetin, dhe paraqitet para jush si shprehje besnike e nevojave dhe pritshmërisë së banorëve si dhe e eksperiencës tanimë të vyer në hartimin e tij nga drejtuesit dhe ekipi i jonë, e integruar në një plan afatmesëm buxhetor.

[Lexo më shumë]
doc, excel 3/21/2013 Tags: ,
o (English) dldp Evaluation Report on SDPeMTBP feb 2014

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
doc 3/05/2014 Tags: ,
o Raport Vleresimi tematik per PSZHePBA

  Ky raport është rezultati i një vlerësimi tematik të arritjeve të dldp-së në lidhje me aktivitetet e programuara në mbështetje të Planifikimit Strategjik dhe Planifikimit Buxhetor Afatmesëm (PSZH/PBA) bazuar në monitorimin e disa indikatorëve. Metodologjia e vlerësimit kombinon rishikimin e dokumenteve dhe studimeve të prodhuara gjatë programit dhe intervista dhe anketa mbi pyetësorë me […]

[Lexo më shumë]
pdf 4/16/2013 Tags: ,
o (English) SDPeMTBP – Review and Outlook

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
doc 4/23/2013 Tags: ,
o (English) Revenue Predictability and Sustainability of Local Governments in Albania

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
doc 2/12/2014 Tags: , ,
o Programi Buxhetor Afatmesëm Dajç 2013-2015

. Përmes këtij programi synohet mbështetja e katër boshteve kryesore të zhvillimit perspektiv të identifikuar duke ruajtur, përmirësuar dhe forcuar akoma më tej profilin bujqësor dhe blegtoral të Komunës dhe kthimin e tyre në një bërthamë të shëndoshë komunitare rurale. Dimensioni qeverisës sjell së bashku nëpunës dhe komunitet, drejtues dhe shoqërinë civile, fermerë dhe donatorë […]

[Lexo më shumë]
Word 3/06/2013 Tags: , ,
o PSZH dhe Buxhetimi afatmesem me baze performancen

Sot instrumenti i buxhetimit vendor po ndryshon nga një instrument që raporton “shifrat” e shpenzimeve dhe të të ardhurave të planifikuara për vitin e ardhshëm drejt një instrumenti planifikimi të gjithanshëm Shumëvjeçar, ku integrohet informacioni financiar për të ardhurat dhe shpenzimet me informacionin për planet e politikës për t’u zbatuar. Megjithatë, njësitë e qeverisjes vendore […]

[Lexo më shumë]
pdf 4/16/2013 Tags: , ,