[indeed_popups id=1]
Raport Vleresimi tematik per PSZHePBA
Emri i dokumentit: Raport Vleresimi tematik per PSZHePBA
Përshkrimi:

 

Ky raport është rezultati i një vlerësimi tematik të arritjeve të dldp-së në lidhje me aktivitetet e programuara në mbështetje të Planifikimit Strategjik dhe Planifikimit Buxhetor Afatmesëm (PSZH/PBA) bazuar në monitorimin e disa indikatorëve. Metodologjia e vlerësimit kombinon rishikimin e dokumenteve dhe studimeve të prodhuara gjatë programit dhe intervista dhe anketa mbi pyetësorë me përfituesit e projektit.


Tags: ,