Tag Archives: Albania’s economic

Raport Vleresimi tematik per PSZHePBA

  Ky raport është rezultati i një vlerësimi tematik të arritjeve të dldp-së në lidhje me aktivitetet e programuara në mbështetje të Planifikimit Strategjik dhe Planifikimit Buxhetor Afatmesëm (PSZH/PBA) bazuar në monitorimin e disa indikatorëve. Metodologjia e vlerësimit kombinon rishikimin e dokumenteve dhe studimeve të prodhuara gjatë programit dhe intervista dhe anketa mbi pyetësorë me […]