Tag Archives: Burimet e financimit

Paketa Fiskale Lezhe 2013

Burimet e financimit të Bashkisë Lezhë përbëhen prej te ardhurave nga taksat e tarifat vendore, donacione, te ardhurat nga transferta e pakushtëzuar dhe të ardhura nga transferta e kushtëzuar, fonde te cilat nuk raportohen në buxhetin e Bashkisë. Pavarësisht ndryshimeve ligjore të finalizuara deri në vitin 2009 Bashkia Lezhë ka forcuar vazhdimisht kapacitetet administrative duke […]