LIGJI PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Projektligji për vetëqeverisjen vendore

Ky ligj rregullon organizimin dhe funksionimin e njësive të vetëqeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë, si dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre e të organeve përkatëse.

[Lexo më shumë]
pdf 06/11/2015 Tags: , , , , , ,
o 151009 – Raport mbi diskutimet Shkodër

Qeveria e Shqipërisë e mbështetur edhe nga një sërë donatorësh ndërmori gjatë vitit 2014 reformën administrative dhe territoriale, e cila u konkretizua me miratimin e Ligjit 115/2014 “Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë”. Kjo reformë pasohet nga ajo e decentralizimit të qeverisjes, e cila nis me miratimin e Strategjisë […]

[Lexo më shumë]
pdf 12/10/2015 Tags: , , , ,
o WSH dt 25 – draftligji i ri organik i QV-vështrim i përgjithshëm

Reforma Administrative Territoriale Reforma e Decentralizimit Efektiviteti i implementimit te reformave dhe perfshirja e ndryshimeve ne Ligjin organik te pushtetit vendor

[Lexo më shumë]
powerpoint 25/09/2015 Tags: , ,
o WSH dt 25 – draftligji i ri organik i QV-SherbimetPublike-Mbetjet

….referenca më e rëndësishme për ndryshimet në legjislacionin sektorial dhe aktet nënligjore. Projektligji i ri organik rishikon në themel bazën e funksioneve dhe kompetencave aktuale duke shtuar dhe funksionet e reja në kuadrin e thellimit të decentralizimit dhe politikave të reja në këtë fushë si psh. bujqësia, funksioni i ujitjes dhe kullimit, shërbimit të zjarrfikësve, […]

[Lexo më shumë]
powerpoint 25/09/2015 Tags: , , , , , ,
o WSH dt 25 – draftligji i ri organik i QV-Gender

Sanksionimi i realiteteve të reja demografike sociale, politike, institucionale, administrative ekonomike etj. Rritja e rolit të aktorëve vendorë. Faktor nxitës për gjenerimin e të tjera ndryshimeve. Sa i ndikon apo duhet t’i ndikojë ky instrument ligjor raportet gjinore? Progresi në këto 15 vjet në legjislacionin për barazinë gjinore dhe mundësite e barabarta.

[Lexo më shumë]
powerpoint 25/09/2015 Tags: , ,
o WSH dt 25 – draftligji i ri organik i QV-financat vendore

Parimet e financimit të qeverisjes vendore Të ardhurat nga burimet vendore/ burimet kombëtare Burimet e financimit të qarkut Huamarrja vendore Shpenzimet Buxheti i NJQV-ve Auditimi i Brendshëm dhe i Jashtëm financiar

[Lexo më shumë]
word 25/09/2015 Tags: , ,
o WSH dt 25 – dldp – Rekomandime fillestare mbi ligjin e ri organik te QV

Ky dokument reflekton diskutimet e zhvilluara në Tryezën konsultuese të organizuar nga dldp, në datën 25 Shtator 2015, me ekspertët e administratave vendore (qendra e kompetencës) dhe rrjetin e grave në politikë. Më tej dldp, do të hartojë një listë të konsoliduar rekomandimesh, bazuar edhe në platforma të tjera konsultuese, me qëllim për t’ia paraqitur […]

[Lexo më shumë]
word 25/09/2015 Tags: , ,
o 150930 – Raport mbi draftin e ligjit te ri organik te QV -shërbimet

Qëllimi i kësaj analize është të shqyrtojë draft ligjin “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” të propozuar nga Miinstria për Çështjet Vendore, përsa i përket funksionit të shërbimeve publike, sektori i menaxhimit të mbetjeve. Në këtë analizë bëhet një paraqitje e risive të përgjithshme të ligjit (si kuadër ligjor), të cilat marrin rëndësi në […]

[Lexo më shumë]
word 20/09/2015 Tags: , , ,
o 150930 – Raport mbi draftin e ligjit te ri organik te QV -financat vendore

Ligji vendos një raport te qarte normativ te marrëdhënieve midis qeveris qendrore dhe asaj vendore. Kjo duket qarte ne atë qe ka te beje me funksionet e qeverisjes vendore si dhe ne pjesën e buxhetimit. Ligji ka si risi edhe rritjen e transparencës dhe pjesëmarrjes se qytetareve ne vendimmarrje. Një kre i veçantë i dedikohet […]

[Lexo më shumë]
word 20/09/2015 Tags: , ,
o (English) 151005 – Report – considered inputs of dldp in draft organic law LG

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
word 23/07/2015 Tags: , ,
o 150930 – Raport mbi draftin e ligjit te ri organik te QV -gender

Kjo analizë fokusohet në projektligjin “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, propozuar nga Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, në shtator 2015 dhe relacionin që e shoqëron atë. Për qëllime krahasimi, për çështje të veçanta analiza i referohet edhe ligjit ekzistues nr. 8562, datë 07.07.2000, me të njëjtin titull, siç janë: misioni i qeverisjes […]

[Lexo më shumë]
word 25/09/2015 Tags: , , ,
o STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE PËR DECENTRALIZIMIN DHE QEVERISJEN VENDORE

Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2015-2020 (SKNDQV) paraqet vizionin e qeverisë për forcimin e qeverisjes dhe demokracisë vendore dhe përparimin e procesit të decentralizimit sipas standardeve më të përparuara evropiane. Qëllimet dhe objektivat e kësaj strategjie përputhen plotësisht me qëllimet dhe objektivat e përgjithshme të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 […]

[Lexo më shumë]
.pdf 05/10/2015 Tags: , , ,