[indeed_popups id=1]
150930 – Raport mbi draftin e ligjit te ri organik te QV -gender
Emri i dokumentit: 150930 – Raport mbi draftin e ligjit te ri organik te QV -gender
Përshkrimi:

Kjo analizë fokusohet në projektligjin “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, propozuar nga Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, në shtator 2015 dhe relacionin që e shoqëron atë.

Për qëllime krahasimi, për çështje të veçanta analiza i referohet edhe ligjit ekzistues nr. 8562, datë 07.07.2000, me të njëjtin titull, siç janë: misioni i qeverisjes vendore, parimet themelore të qeverisjes, funksionet dhe kompetencat e qeverisjes vendore, funksionet e veta të bashkive në fushën e shërbimeve sociale, kompetencat e këshilltarit, funksionet e qarkut etj.


Tags: , , ,