Tag Archives: Local government

Ligji për Financat Vendore. Vlerësime për përmbajtjen e tij & Mbështetja e mundshme e dldp

Të ardhurat vendore apo menaxhimi i financave vendore apo të dyja? Të ardhurat vendore => Vazhdimi logjik i procesit të vazhdueshëm të decentralizimit Menaxhimi i financave vendore => Numri i madh i ligjeve, rregulloreve, direktivave ekzistuese etj. => Nevoja për udhëheqje më konsistente dhe të plotë të MFP në përputhje me standardet ndërkombëtare Ligji me […]

150930 – Raport mbi draftin e ligjit te ri organik te QV -gender

Kjo analizë fokusohet në projektligjin “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, propozuar nga Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, në shtator 2015 dhe relacionin që e shoqëron atë. Për qëllime krahasimi, për çështje të veçanta analiza i referohet edhe ligjit ekzistues nr. 8562, datë 07.07.2000, me të njëjtin titull, siç janë: misioni i qeverisjes […]

Rekomandime nga Konferenca për Mbetjet e 20 majit 2014

Konferenca Kombëtare “Menaxhimi i Mbetjeve, Sfidave dhe Mundësive, kishte si qëllim të shërbente si një platformë për të shkëmbyer arritjet dhe sfidat e aktorëve shqiptarë në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor, pas një periudhe tre-vjeçare zbatimi të kuadrit ligjor dhe strategjik. Që prej fillimit të punës, Qeveria e Shqipërisë ka prezantuar disa iniciativa, duke sjellë […]