Funksionet që lidhen me standartet e shërbimeve
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o REFORMA NË SHËRBIMET SOCIALE DHE ROLI I NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE

Qeveria shqiptare ka inicuar reformën për shërbimet e përkujdesit shoqëror në mënyrë që ta vendosë gjithë sistemin në funksion të grupeve në nevojë. Zbatimi i kësaj reforme po mbështet nga UNICEF dhe është financuar me një grant i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim

[Lexo më shumë]
pdf 23/07/2014 Tags: ,
o NGA NJË PËRQASJE PROJEKTI NË NJË STRATEGJI KOMBËTARE: KAPITALIZIMI I NJË QEVERISJEJE VENDORE DHE PROJEKTI PËR ADVOKIM

SHPËRNDARJA E EKSPERIENCAVE NGA STUDIMI I DLDP-SË I ZONAVE FUNKSIONALE DHE IMPAKTI I TIJ NË REFORMËN TERRITORIALE NË SHQIPËRI

[Lexo më shumë]
pdf 15.06.2014 Tags: , ,
o Funksionet në raport me standartet e shërbimeve

“Kontributi i DLDP për Strategjinë Decentralizimit” (diskutime me ekspertët) Sesioni I: Funksionet në raport me standartet e shërbimeve. Ekspertë: Arben Kopliku, Eduard Cani, Blendi Bushati, Elvin Hoxha i. Menaxhimi i Mbetjeve ii. Zonat Funksionale iii. Analiza e Funksioneve

[Lexo më shumë]
pdf 19/06/2014 Tags: , ,
o DLDP konferencë kombëtare mbi mbetjet

Prezantim për kontributin e DLDP-së për Grupin e Punës për rishikimin e Strategjisë së decentralizimit, prezantuar në Workshopin me PLGP dhe institucionin e Ministrit të Shtetit për Çështjet e Qeverisjes Vendore.Prezantim për kontributin e DLDP-së për Grupin e Punës për rishikimin e Strategjisë së decentralizimit, prezantuar në Workshopin me PLGP dhe institucionin e Ministrit të […]

[Lexo më shumë]
pdf 16/06/2014 Tags: , , , ,
o Programi i zonave funksionale – Implikimet per reformen e decentralizimit

Prezantim për kontributin e DLDP-së për Grupin e Punës për rishikimin e Strategjisë së decentralizimit, prezantuar në Workshopin me PLGP dhe institucionin e Ministrit të Shtetit për Çështjet e Qeverisjes Vendore.

[Lexo më shumë]
pdf 16/06/2014 Tags: , ,
o Rishikimi i alokimit të funksioneve

Prezantim për kontributin e DLDP-së për Grupin e Punës për rishikimin e Strategjisë së decentralizimit, prezantuar në Workshopin me PLGP dhe institucionin e Ministrit të Shtetit për Çështjet e Qeverisjes Vendore.

[Lexo më shumë]
pdf 16/06/2014 Tags: , , ,
o Udhërrëfyes për rishikimin e alokimit të funksioneve

Alokimi i funksioneve në nivele të ndryshem të shtetit është një nga elementët kyç të reformes së decentralizimit. Shpesh, alokimi i funksioneve është rrjedhojë e rrethanave historike dhe jo i dizenjuar në mënyrë racionale. Për rrjedhojë, me rastin e procesit të decentralizimit, alokimi I funksioneve duhet rikonsideruar.

[Lexo më shumë]
pdf 11/06/2014 Tags: , , ,
o Rekomandime nga Konferenca për Mbetjet e 20 majit 2014

Konferenca Kombëtare “Menaxhimi i Mbetjeve, Sfidave dhe Mundësive, kishte si qëllim të shërbente si një platformë për të shkëmbyer arritjet dhe sfidat e aktorëve shqiptarë në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor, pas një periudhe tre-vjeçare zbatimi të kuadrit ligjor dhe strategjik. Që prej fillimit të punës, Qeveria e Shqipërisë ka prezantuar disa iniciativa, duke sjellë […]

[Lexo më shumë]
doc 09/06/2014 Tags: , ,
o Menaxhimi i Mbetjeve në Shqipëri

Objektivat Politike per Menqaxhimin e Integruar te Mbetjeve •Planifikimi strategjik për menaxhimin e mbetjeve •Masa te domosdoshme afatshkurtera, afatmesme dhe afatgjata per permbushjen e Objektivavave Politik •Monitorimi, dhe raportimi i realizimit te ketyre objektivave •Arrtije dhe problematika

[Lexo më shumë]
pdf 20/05/2014 Tags: , , ,
o Risi Arritje Rekomandime

Ky prezantim do të fokusohet në: Llogaritja e kostos dhe tarifës (metodologjia). Ndërgjegjësimi! •Optimizimi i mbledhjes dhe transportit nëpërmjet skemave ndër-NJQV. •Modele alternative për riciklimin në NJQV. Ndërgjegjësimi!

[Lexo më shumë]
pdf 20/05/2014 Tags: , ,
o Decentralizimi dhe Reforma Territoriale : Mundësite për politikbërje në nivelin sektorial

Fusha e veprimtarisë dhe përgjegjësive të Ministrit të Shtetit për Pushtetin Lokal •Në bazë të VKM Nr 1012, datë 2013/11/22 II. Ministri i Shtetit për Pushtetin Lokal, në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi, koordinon zhvillimin e politikave dhe përgatitjen e akteve ligjore për të parandaluar dhe luftuar kundër korrupsionit, decentralizimi i qeverisjes dhe […]

[Lexo më shumë]
pdf 20/05/2014 Tags: , ,
o Puna në nivel rajonal, Rezultatet dhe Gjetjet

Vendimi Nr.175, datë 19.1.2011 “Për miratimin e Planit dhe Strategjisë Kombëtare për Menaxhimin e Mbetjeve” Përgatitur dhe miratuar në kuadrin politik të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit e cila përcakton bazat për bashkëpunim midis Shqipërisë dhe Komunitetit Evropian në fushën e mjedisit, përfshirë mbetjet. Ndjek principet dhe kërkesat e legjislacionit të BE-së për mbetjet, i cili gjithashtu […]

[Lexo më shumë]
pdf 20/05/2014 Tags: , ,
o (English) National Conference| Discussions MINUTES

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
pdf 20/05/2014
o Vlerësim i ecurisë së Strategjisë Kombetare të Mbetjeve

Proces diskutimi gjysem i strukturuar me specialistet e Sektorit të Mbetjeve dhe Aksidenteve Industriale ne Ministrine e Mjedisit (Z. Vladimir Bezhani, Znj. Ledjana Karalliu, Z. Polikron Horeshka)

[Lexo më shumë]
pdf 25/04/2014
o Page Under Construction

Elaborated documents for LGUs

[Lexo më shumë]
o Sektori i Menaxhimit Të Mbetjeve, Sfida dhe Mundësi

Konferenca Kombëtare “Menaxhimi i Mbetjeve, Sfida dhe Mundësi” u organizua me synimin që të shërbente si një platformë për të shkëmbyer arritje dhe sfida të aktorëve shqiptarë në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal, pas një periudhe 3 vjeçare të vënies në zbatim të kuadrit ligjor dhe strategjik. Konferenca u organizuan në tre sesione, secili prej […]

[Lexo më shumë]
pdf 27/05/2014 Tags: , ,