e-Diskutime (permbledhje)
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Funksionet në raport me standartet e shërbimeve

“Kontributi i DLDP për Strategjinë Decentralizimit” (diskutime me ekspertët) Sesioni I: Funksionet në raport me standartet e shërbimeve. Ekspertë: Arben Kopliku, Eduard Cani, Blendi Bushati, Elvin Hoxha i. Menaxhimi i Mbetjeve ii. Zonat Funksionale iii. Analiza e Funksioneve

[Lexo më shumë]
pdf 19/06/2014 Tags: , ,
o DLDP konferencë kombëtare mbi mbetjet

Prezantim për kontributin e DLDP-së për Grupin e Punës për rishikimin e Strategjisë së decentralizimit, prezantuar në Workshopin me PLGP dhe institucionin e Ministrit të Shtetit për Çështjet e Qeverisjes Vendore.Prezantim për kontributin e DLDP-së për Grupin e Punës për rishikimin e Strategjisë së decentralizimit, prezantuar në Workshopin me PLGP dhe institucionin e Ministrit të […]

[Lexo më shumë]
pdf 16/06/2014 Tags: , , , ,
o Programi i zonave funksionale – Implikimet per reformen e decentralizimit

Prezantim për kontributin e DLDP-së për Grupin e Punës për rishikimin e Strategjisë së decentralizimit, prezantuar në Workshopin me PLGP dhe institucionin e Ministrit të Shtetit për Çështjet e Qeverisjes Vendore.

[Lexo më shumë]
pdf 16/06/2014 Tags: , ,
o Rishikimi i alokimit të funksioneve

Prezantim për kontributin e DLDP-së për Grupin e Punës për rishikimin e Strategjisë së decentralizimit, prezantuar në Workshopin me PLGP dhe institucionin e Ministrit të Shtetit për Çështjet e Qeverisjes Vendore.

[Lexo më shumë]
pdf 16/06/2014 Tags: , , ,
o Menaxhimi i Mbetjeve në Shqipëri

Objektivat Politike per Menqaxhimin e Integruar te Mbetjeve •Planifikimi strategjik për menaxhimin e mbetjeve •Masa te domosdoshme afatshkurtera, afatmesme dhe afatgjata per permbushjen e Objektivavave Politik •Monitorimi, dhe raportimi i realizimit te ketyre objektivave •Arrtije dhe problematika

[Lexo më shumë]
pdf 20/05/2014 Tags: , , ,
o Risi Arritje Rekomandime

Ky prezantim do të fokusohet në: Llogaritja e kostos dhe tarifës (metodologjia). Ndërgjegjësimi! •Optimizimi i mbledhjes dhe transportit nëpërmjet skemave ndër-NJQV. •Modele alternative për riciklimin në NJQV. Ndërgjegjësimi!

[Lexo më shumë]
pdf 20/05/2014 Tags: , ,
o Decentralizimi dhe Reforma Territoriale : Mundësite për politikbërje në nivelin sektorial

Fusha e veprimtarisë dhe përgjegjësive të Ministrit të Shtetit për Pushtetin Lokal •Në bazë të VKM Nr 1012, datë 2013/11/22 II. Ministri i Shtetit për Pushtetin Lokal, në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi, koordinon zhvillimin e politikave dhe përgatitjen e akteve ligjore për të parandaluar dhe luftuar kundër korrupsionit, decentralizimi i qeverisjes dhe […]

[Lexo më shumë]
pdf 20/05/2014 Tags: , ,
o Puna në nivel rajonal, Rezultatet dhe Gjetjet

Vendimi Nr.175, datë 19.1.2011 “Për miratimin e Planit dhe Strategjisë Kombëtare për Menaxhimin e Mbetjeve” Përgatitur dhe miratuar në kuadrin politik të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit e cila përcakton bazat për bashkëpunim midis Shqipërisë dhe Komunitetit Evropian në fushën e mjedisit, përfshirë mbetjet. Ndjek principet dhe kërkesat e legjislacionit të BE-së për mbetjet, i cili gjithashtu […]

[Lexo më shumë]
pdf 20/05/2014 Tags: , ,
o (English) National Conference| Discussions MINUTES

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
pdf 20/05/2014