Tag Archives: reform process

Udhërrëfyes për rishikimin e alokimit të funksioneve

Alokimi i funksioneve në nivele të ndryshem të shtetit është një nga elementët kyç të reformes së decentralizimit. Shpesh, alokimi i funksioneve është rrjedhojë e rrethanave historike dhe jo i dizenjuar në mënyrë racionale. Për rrjedhojë, me rastin e procesit të decentralizimit, alokimi I funksioneve duhet rikonsideruar.