Tag Archives: waste management

Menaxhimi i Mbetjeve në Shqipëri

Objektivat Politike per Menqaxhimin e Integruar te Mbetjeve •Planifikimi strategjik për menaxhimin e mbetjeve •Masa te domosdoshme afatshkurtera, afatmesme dhe afatgjata per permbushjen e Objektivavave Politik •Monitorimi, dhe raportimi i realizimit te ketyre objektivave •Arrtije dhe problematika

Puna në nivel rajonal, Rezultatet dhe Gjetjet

Vendimi Nr.175, datë 19.1.2011 “Për miratimin e Planit dhe Strategjisë Kombëtare për Menaxhimin e Mbetjeve” Përgatitur dhe miratuar në kuadrin politik të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit e cila përcakton bazat për bashkëpunim midis Shqipërisë dhe Komunitetit Evropian në fushën e mjedisit, përfshirë mbetjet. Ndjek principet dhe kërkesat e legjislacionit të BE-së për mbetjet, i cili gjithashtu […]

Sektori i Menaxhimit Të Mbetjeve, Sfida dhe Mundësi

Konferenca Kombëtare “Menaxhimi i Mbetjeve, Sfida dhe Mundësi” u organizua me synimin që të shërbente si një platformë për të shkëmbyer arritje dhe sfida të aktorëve shqiptarë në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal, pas një periudhe 3 vjeçare të vënies në zbatim të kuadrit ligjor dhe strategjik. Konferenca u organizuan në tre sesione, secili prej […]