MENAXHIMI I MBETJEVE TË NGURTA
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o ZBUTJA E RISKUT NË VEND DEPOZITIME – RAPORTI FINAL

Nisma “Për zbutjen e riskut në vend depozitime” lindi si një nevojë për të njohur në thellësi gjendjen ekzistuese të vend depozitimeve në rrafsh kombëtar dhe për të adresuar një grup zgjidhjesh të përshtatshme për zbutjen e risqeve që këto infrastruktura shfaqin. E udhëhequr nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, kjo Nismë përfshiu stafet e […]

[Lexo më shumë]
pdf 25/06/2018 Tags: , , ,
o (English) Impact report on waste 2017

This report aims at presenting dldp’s achievements in the waste sector, through its long term intervention, starting from 2010. The report is articulated around four main questions: 1. What has been achieved in the sector through dldp interventions? 2. What remains to be done, according to the demand of the sector? 3. Where should dldp […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (English) Impact report on waste management in Albania during 2016

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o UDHËZUES MBI ZBATIMIN E KONTRATËS SË SHËRBIMIT TË PASTRIMIT BASHKIA SHIJAK Dhjetor 2017

Ky udhëzues është përgatitur në kuadër të projektit: “Monitorimi i zbatimit të Planit Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane” mbështetur nga programi dldp në bashkinë Shijak. Ajo synon ti vijë në ndihmë stafit të bashkisë të zbatojë sa më mirë kontratën e shërbimit të pastrimit. Ky udhëzues është ndarë në tre pjesë: (i) Identifikimin e […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , , ,
o RREGULLORE PER FUNKSIONIMIN E SISTEMIT TE MONITORIMIT PER MENAXHIMIN E MBETJEVE TE NGURTA URBANE PER BASHKINE SHKODER

Kjo rregullore synon lehtësimin dhe vënien në zbatim të sistemit të monitorimit për menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane, model ky i zhvilluar në bashkinë Shkodër nga programi i dldp-së. Përmes kësaj rregulloreje synohet në: (i) Identifikimin e aktorëve kryesor të përfshirë në këtë sistem (ii) Përcaktimin e detyrave të secilit prej tyre (iii) mënyrën […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , , ,
o MODUL TRAJNIMI PËR SHËRBIMET BAZUAR NË PERFORMANCË MENAXHIMI I MBETJEVE TE NGURTA NË NIVEL VENDOR

Ky modul është zhvilluar për të konsoliduar nismat e ndërmarra nga disa projekte gjatë 15 viteve të fundit dhe vizionit të fundit të qeverisë shqiptare, që më së fundi të vërë në veprim dijet e grumbulluara në shërbimin e rishikimit. Manuali është i fokusuar vetëm në shërbimet e menaxhimit të mbetjeve. Ky manual ndërtohet mbi […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (English) Operational procedure for disposal site_Dibra case

Operational procedure for disposal site_Dibra case

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017
o Plani Lokal i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane Bashkia Shkodër 2017-2022

Plani Lokal i Manaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMIMNU) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/ udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Shkodër.

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o PLANI VENDOR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE (BASHKIA DIBËR)

Ndërgjegjësimi dhe edukimi i komunitetit është çështja më e rëndësishme e zbatimit me eficensë të Planit Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PVMIMN) në Dibër. E gjithë veprimtaria e tij dhe përmirësimi i mëtejshëm janë direkt të lidhura me përkrahjen që do të vijë nga banorët dhe aktorët vendor në bashkinë Dibër. […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o BASHKIA DIBËR PLANI VENDOR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE BASHKIA DIBËR / SHQIPËRI Qershor 2017

Plani Vendor i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PVMIMN) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel bashkiak, si një dokument / udhëzues i rëndësishëm për menaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Dibër.

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , , , , ,
o Plani Lokal për Manaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane në Bashkinë Pukë

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, ky si një dokument/ udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Pukë.

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve 2017-2021 Bashkia Lezhë

Hartimi i Planit për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve Urbane 2017 – 2021 (PMIM) në bashkinë Lezhë është hartuar duke u mbështetur mbi një analizë të gjëndjes aktuale, të karakterisitkave kryesore që lidhen elementët e planifikimit si dhe në përputhje me legjislacionin, dokumentat strategjike dhe synimet e Shqipërisë në procesin e integrimit Evropian.

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: ,
o Plani Lokal i menaxhimit te Mbetjeve urbane-Shijak

Plani Vendor i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane (PVMMU) është një dokument udhëzues dhe planifikues, i cili mundëson zbatimin e politikës kombëtare dhe rajonale të mbetjeve në nivel vendor, pra, mundëson orientimin strategjik të Bashkisë Shijak drejt një menaxhimi të integruar e të qëndrueshëm të mbetjeve.

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o Plani Lokal i menaxhimit te Mbetjeve urbane-Malesi e Madhe Draft

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Malësia Madhe. Ky plan mundëson orientimin strategjik për të ardhmen dhe njëkohësisht krijon një qendrim të […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (English) Capitalisationf of Shijak LWMP

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017
o PLANI LOKAL PËR MANAXHIMIN E INTEGRUAR NË BASHKINË MALËSI E MADHE KAPITALIZIMI I PRAKTIKAVE TË MIRA NGA TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE

DLDP “Decentralisation and Local Development Programme” për nga natyra e saj ofron asistencë teknike dhe mbështjetje përmes programveve të cilat krijojnë lidhje bashkëpunumi midis Bashkive në Veri të Shqipërisë, përmirësime cilësore të infrastrukturës, shërbmieve publike etj. DLDP ka mbështetur Bashkinë Malësi e Madhe në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve duke krijuar terrenin e […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o PLANI LOKAL PËR MANAXHIMIN E INTEGRUAR NË BASHKINË PUKË KAPITALIZIMI I PRAKTIKAVE TË MIRA NGA TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE

DLDP “Decentralisation and Local Development Programme” për nga natyra e saj ofron asistencë teknike dhe mbështjetje përmes programveve të cilat krijojnë lidhje bashkëpunumi midis Bashkive në Veri të Shqipërisë, përmirësime cilësore të infrastrukturës, shërbmieve publike etj. DLDP ka mbështetur Bashkinë Pukë në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve duke krijuar terrenin e përshtatshëm për […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , , ,
o Menaxhimi i mbetjeve urbane në zonat turistike

Në kuadër të reformës së re territoriale Bashkia e Shkodrës është zgjeruar dhe tashmë përfshin edhe disa njësi të tjera administrative si: Ana e Malit, Bërdice, Dajc, Guri i zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, Shosh dhe Velipojë. Në drejtim të menaxhimit të mbetjeve, nga njëra anë bashkia e Shkodrës duhet të zgjerojë kufinjtë e shtrirjes […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o Sistemi i monitorimit të SHMIMN

Sistemi i monitorimit të SHMIMN

[Lexo më shumë]
Excel 22/12/2017 Tags: , , , , ,
o Plani dhe mjetet e komunikimit për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane

Në vazhdimësi, faqja e internetit të Bashkia do të jetë një nga mjetet tona më të rëndësishme të komunikimit për të gjitha çështjet, mesazhet përkatëse dhe slogane të rëndësishme për menaxhimin e mbetjeve, informimin dhe të dhënave që lidhen me progresin e caktuar për zbatimin e Planit i cili do të vihet në dispozicion të […]

[Lexo më shumë]
word, images 22/17/2017 Tags: , ,
o REHABILITIMI I VENDDEPOZITIMIT PUKE 2016

Vend-depozitimi i Pukës ka shërbyer si vendepozitim mbetjesh urbane duke filluar që në muajin gusht të vitit 2012. Grumbullimi i mbetjeve të Bashkisë së Pukës në këtë vend u evidentua si zgjidhje e përkohshme e problemit të mbetjeve urbane. Më parë ato depozitoheshin pa asnjë kriter, disa metra larg nga vendepozitimi në fjalë, duke u […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o Studim Fizibiliteti per ndertimin e nje stacioni transferimi

VEND-DEPOZITIMI I MBETJEVE BASHKIAKE Bashkia e Malësisë së Madhe, përbëhet nga 6 NjA (njësi administrative) pas reformës administrative territoriale, filluan të përdorin venddepozitimet ekzistuese, ku NjA-ja Koplik, Kastrat, Shkrel dhe Gruemirë depozitojë mbetjet e tyre, pothuajse një vit më parë që tani. Vendgrumbullimi i mbetjeve ndodhet 3 km larg nga qyteti i Koplikut, 1 km […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , , , ,
o Shërbimi në Zonat e Varfëra

Ofrimi shërbimit për zonat e varfëra në Malësinë e Madhe dhe Pukë Menaxhimi i mbetjeve të ngurta ka filluar të konsiderohet si nje praktikë e domosdoshme në zonat rurale. Banorët e zonave rurale duhet të kenë angazhimin maksimal në mënyrë që të sigurojnë rrugë të pastra dhe një mjedis rural të shëndetshëm. Në Bashkinë e […]

[Lexo më shumë]
22/12/2017 Tags: , , , ,
o Prezantimet e Konferencës Kombëtare “Shërbimi i Menaxhimit të Mbetjeve: mësime dhe gjetje pas reformës territorial administrative”, Tiranë 15 Qershor 2016

  Prezantimet e Konferencës Kombetare “Shërbimi i Menaxhimit të Mbetjeve: mësime dhe gjetje pas reformës territorial administrative”, Tiranë 15 Qershor 2016

[Lexo më shumë]
Powerpoint 16/06/2016 Tags: , ,
o Për hartimin dhe zbatimin e programeve dhe fushatave për ndërgjegjësimin dhe informimin e publikut

“Përmbledhja për Zbatimin e Procesit të Kompostimit në Komunitet”, është një udhëzues praktik për NJQV-te dhe qytetarët të cilët shfaqin interesin për kryerjen e procesit të kompostimit. Ky udhëzues hartohet në kuadër të fazës së tretë të Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor (dldp) në Qarkun e Shkodrës, përkatësisht në Bashkitë Pukë, Luf Qerret, Qelëz, […]

[Lexo më shumë]
pdf 08/05/2015 Tags: , ,
o Për krijimin dhe operimin e skemave te kompostimit në komunitet

Ky udhëzues për sensibilizimin dhe informimin e komunitetit zhvillohet në kuadër të Programit DLPD (Programi për Zhvillim Lokal dhe Decentralizim), i financuar nga Helvetas Sëiss, për projektin “Zhvillimi i një Skeme Ndër-vendore për Manaxhimin e Mbetjeve në Zonën e Pukës dhe Fushë Arrëzit” që po zhvillohet në Rajonin e Shkodrës. Në kuadër të projektit në […]

[Lexo më shumë]
pdf 08/05/2015 Tags: , ,
o [Lexo më shumë] pdf 08/05/2015 Tags: ,
o [Lexo më shumë] pdf 08/05/2015
o Treguesit për mënyrat e shërbimit të mbetjeve urbane

Ky dokument paraqet disa përpjekje të para fillestare për të mundësuar hartimin e disa treguesëve të matjes së performancës së shërbimit të menaxhimit të mbetjeve në nivel lokal si dhe të matjes së performancës në zbatimin e politikave të menaxhimit të mbetjeve në nivel qëndror. Programi i dldp (Decentralization and Local Development Programme) me një […]

[Lexo më shumë]
pdf 08/05/2015 Tags: , ,
o Kompostimi ne komunitet

“Manuali për Zbatimin e Procesit të Kompostimit në Komunitet”, është një udhëzues praktik për NJQV dhe qytetarët të cilët shfaqin interesin për kryerjen e procesit të kompostimit. Ky manual hartohet në kuadër të fazës së tretë të Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor (dldp) në Qarkun e Shkodrës, përkatësisht në Bashkitë Pukë, Luf Qerret, Qelëz, […]

[Lexo më shumë]
pdf 08/05/2015 Tags: ,
o Raport mbi takimin e Qendre s se Kompetence s pe r konsultimin e praktikave ne menaxhimin e mbetjeve te ngurta

Ne datat 4-5 Qershor, 2015, dldp organizoi së bashku me antarët e qendrës së kompetencës për menaxhimin e mbletjeve një takim konsultativ. Takimi kishte për qëllim prepzantimin dhe vleftësimin e praktikave të zhvilluara nga dldp në sektorin e menaxhimit të mbetjeve, siç janë: bashkëpunimi ndërvendor, riciklimi, kompostimi, gjithërfshirja në sektorin e menaxhimit të mbetjeve, kampionati […]

[Lexo më shumë]
pdf 15/06/2015 Tags: , , ,
o Prezantimi dhe konsultimin e 4 praktikave të zhvilluara në sektorin e mbetjeve urbane

Prezantimi dhe konsultimin e 4 praktikave të zhvilluara në sektorin e mbetjeve urbane

[Lexo më shumë]
pdf 15/06/2015 Tags: , , ,
o dldp zgjedh propozimet me te mira ne fushen e menaxhimit te mbetjeve

dldp zgjedh propozimet me te mira ne fushen e menaxhimit te mbetjeve

[Lexo më shumë]
pdf 10/07/2014 Tags: ,
o Metodat e llogaritjes së Kostos dhe Tarifës në Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta në nivel Njësie të Qeverisjes Vendore në Shqipëri

Menaxhimi financiar i sektorit të mbetjeve të ngurta është një çështje sfiduese. Në këtë aspekt, programi për decentralizim dhe zhvillim lokal – dldp, në kuadër të përmirësimit të qeverisjes lokale nëpërmjet ofrimit me qëllim përmirësimin e shërbimeve publike mbështet konsolidimin e sektorit të menaxhimit të mbetjeve të ngurta në nivel rajonal dhe lokal në Shqipëri.

[Lexo më shumë]
pdf 2/10/2014 Tags: , ,
o Modulet 4

Training module 4 Organizimi i shërbimeve, aspektet institucionale, rregullatore, informuese dhe monitoruese të manaxhimit te mbetjeve Organizimi i shërbimeve të pastrimit dhe manaxhimit të mbetjeve është një nga funksionet kryesore të njësive të qeverisjes vendore. Përveç tyre, në sektorin e manaxhimit të mbetjeve përfshihennjë numër aktorësh të ndryshëm, si autoritete shtetërore, institucione në nivel kombëtar, […]

[Lexo më shumë]
pdf 2/07/2013 Tags: ,
o Modulet 3

Training module 3 Financat, Aspektet financiare dhe të të ardhurave të shërbimeve të MANAXHIMIT të mbetjeve Një nga çështjet më të rëndësishme me të cilën përballen sot njësitë vendore në ofrimin e shërbimeve të manaxhimit të mbetjeve, është mbulimi i kostove të shërbimeve. Bazat për qëndrueshmërinë financiare të shërbimeve të mbetjeve mund të arrihen nëpërmjet […]

[Lexo më shumë]
pdf 2/07/2013 Tags: ,
o Modulet 2

Training module 2 “MINIMIZIMI I MBETJEVE TE NGURTA” Minimizimi i mbetjeve përfaqëson një tërësi përqasjesh, metodash, aktivitetesh dhe procesesh, që kanë si qëllim reduktimin e volumit të mbetjeve të destinuara për trajnimin final. Siç rekomandojnë të gjithë dokumentat strategjikë si dhe direktivat e BE-së, manaxhimi i mbetjeve duhet të marrë në konsideratë opsionet e mëposhtme, […]

[Lexo më shumë]
pdf 2/07/2013 Tags: ,
o Modulet 1

Training module 1 “Planifikimi i Grumbullimit, Magazinimit dhe Transportit të Mbetjeve të ngurta urbane” Grumbullimi i përkohshëm i mbetjeve të ngurta urbane është një element i rëndësishëm i sistemit të manaxhimit të mbetjeve, që merr në konsideratë ë kontenierët ësi dhe makinat teknologjike për të grumbulluar dhe transportuar mbetjetë drejt stacioneve të transferimit apo drejt […]

[Lexo më shumë]
pdf 10/25/2013 Tags: ,
o PLANI PER MENAXHIMIN E QENDRES SE NDARJES TE MBETJEVE TE RICIKLUESHME (QNMR)

Plani per menaxhimin e Qendres se Ndarjes se Mbetjeve te Ricilueshme eshte pergatitur si pjese integrale e Planit per Menaxhimin e Mbetjeve ne Bashkine Lezhe. Bashkia do te ndertoje dhe do te beje operacionale Qendren per Ndarjen e Mbetjeve te Riciklueshme(QNMR). Destinacioni i QNMR eshte sherbimi per ndarjen dhe selektimin e mbetjeve te riciklueshme, te […]

[Lexo më shumë]
Word 11/10/2011 Tags: ,
o Samples & Templates – Moduli 4

Samples & Templates – Moduli 4

[Lexo më shumë]
pdf, word 14/04/2014 Tags: , ,
o Samples & Templates – Moduli 3

Samples & Templates – Moduli 3

[Lexo më shumë]
pdf, word 14/04/2014 Tags: , ,
o Samples & Templates – Moduli 2

Samples & Templates – Moduli 2

[Lexo më shumë]
pdf, word, ppt 14/04/2014 Tags: , ,
o Plani i Menaxhimit të Mbeturinave dhe Qendra për Ndarjen e Mbetjeve të Riciklueshme në Lezhë

Në vitin 2011, Bashkia Lezhë është shpallur fituese e një granti nga dldp për bashkëfinancimin e projektit “Hartimi planit të menaxhimit të mbetjeve dhe ndërtimi i qendrës për ndarje dhe riciklim”.  Projekti arriti të harmonizojë përpjekjet dhe  kombinojë financimin me një tjetër mbështetje: “Pastrimi me pjesëmarrje i plastikës dhe menaxhimi i mbetjeve në Bashkinë Lezhë” […]

[Lexo më shumë]
Word, Pdf 2/21/2012 Tags: ,
o Samples & Templates – Moduli 1

Samples & Templates – Moduli 1

[Lexo më shumë]
ppt, word 14/04/2014 Tags: , ,
o Samples & templates-Module 1

Samples & templates – Module 1

[Lexo më shumë]
word 14/04/2014 Tags: , ,
o Calculation of scenario for recycling

Calculation of scenario for recycling

[Lexo më shumë]
Excel 5/13/2013 Tags: ,
o Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane të Zonës së Plazhit në Komunën Velipojë

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMMNU) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikës kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve komunale për Komunën Velipojë. Kjo plan mundëson orientimin strategjik për të ardhmen dhe njëkohësisht krijon një qendrim të përbashkët […]

[Lexo më shumë]
pdf 14/04/2014 Tags: , ,
o Bashkia Shkoder, Harta

Bashkia Shkoder, Harta

[Lexo më shumë]
pdf 14/04/2014 Tags: ,
o Dokumenta të tenderit për procedurën e re për menaxhimin mbetjeve

DLDP po mbështet Bashkinë Shkodër përgatitjen e dokumentave të tenderit për procedurën e re për menaxhimin mbetjeve. DLDP dhe Bashkia Shkodër kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për të formalizuar bashkëpunimin e tyre. Bashkia është e angazhuar për të parashtruar në kontratën e re, rrugë të ndryshme për zvogëlimin e mbetjeve të depozituara në landfill, promovimin […]

[Lexo më shumë]
Word 6/05/2013 Tags: , ,
o PLANI I GRUMBULLIMIT TË MBETURINAVE BASHKIA SHKODËR 2008

Bashkia Shkodër e planifikonte menaxhimin e plehrave me një bazë prej 0.9 kg plehra prodhuar në ditë dhe për njeri. Kjo vlerë bazohet në standardet e përdora nga qeveria e mëparshme më 1996. Duke konsideruar volumin e plehrave mbledhur aktualisht nga një shërbim që nuk e mbulon krejt qytetin dhe në krahasim me prodhimin e […]

[Lexo më shumë]
word 14/04/2014 Tags: ,