[indeed_popups id=1]
Kompostimi ne komunitet
Emri i dokumentit: Kompostimi ne komunitet
Përshkrimi:

“Manuali për Zbatimin e Procesit të Kompostimit në Komunitet”, është një udhëzues praktik për NJQV dhe qytetarët të cilët shfaqin interesin për kryerjen e procesit të kompostimit. Ky manual hartohet në kuadër të fazës së tretë të Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor (dldp) në Qarkun e Shkodrës, përkatësisht në Bashkitë Pukë, Luf Qerret, Qelëz, Qafë Mali dhe Fushë – Arrëz.
Qëllimi kryesor i këtij manuali, është ofrimi i një udhëzuesi të plotë dhe efektiv për NJQV-të dhen komunitetet lokale të që të kenë mundësi të aplikojnë skema kompostimi në komunitet.
Manuali për Zbatimin e Procesit të Kompostimit në Komunitet reflekton eksperiencën e fituar gjatë zhvillimit të trajnimit të trajnerëve në Bashkinë Pukë dhe Fushë-Arrëz, dhe zhvillimit dhe zbatimit të projektit të kompostimit në këtë komunitet.


Tags: ,