Tag Archives: legal framework

Kompostimi ne komunitet

“Manuali për Zbatimin e Procesit të Kompostimit në Komunitet”, është një udhëzues praktik për NJQV dhe qytetarët të cilët shfaqin interesin për kryerjen e procesit të kompostimit. Ky manual hartohet në kuadër të fazës së tretë të Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor (dldp) në Qarkun e Shkodrës, përkatësisht në Bashkitë Pukë, Luf Qerret, Qelëz, […]

Analiza Grafike e Pyetesoreve

Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP), ka hartuar 2 pyetësorë në kuadër të asitencës për rishikimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore. Pyetësorët synojnë tërheqjen e një mendim sa më të gjerë mbi prioritet ku duhet të fokusohet puna për Strategjinë e e re për Decentralizimin e Pushtetit Vendor