[indeed_popups id=1]
Analiza Grafike e Pyetesoreve
Emri i dokumentit: Analiza Grafike e Pyetesoreve
Përshkrimi:

Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP), ka hartuar 2 pyetësorë në kuadër të asitencës për rishikimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore. Pyetësorët synojnë tërheqjen e një mendim sa më të gjerë mbi prioritet ku duhet të fokusohet puna për Strategjinë e e re për Decentralizimin e Pushtetit Vendor


Tags: , ,