Financat lokale dhe buxheti
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Kontributi i DLDP për Strategjinë Decentralizimit” (diskutime me ekspertët)

Financat lokale dhe buxhetimi (Standardet PFM): Parashikimi i të ardhurave dhe qëndrueshmëria e qeverisjen vendore në Shqipëri (analiza dhe rekomandime), si një kontribut për planin e veprimit / masave në identifikimin e masave të decentralizimit fiskal dhe buxhetimit .

[Lexo më shumë]
pdf 19/06/2014 Tags: ,
o KONSIDERATA DHE SUGJERIME PER STRATEGJINE E DECENTRALIZIMIT NGA PIKPAMJA E DFP ( DREJTIMI I FINANCAVE PUBLIKE)

Prezantim për kontributin e DLDP-së për Grupin e Punës për rishikimin e Strategjisë së decentralizimit, prezantuar në Workshopin me PLGP dhe institucionin e Ministrit të Shtetit për Çështjet e Qeverisjes Vendore.

[Lexo më shumë]
pdf 16/06/2014 Tags: , , ,
o (English) SDPeMTBP Review and Outlook

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
pdf 5/14/2014 Tags: , ,
o Analiza Grafike e Pyetesoreve

Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP), ka hartuar 2 pyetësorë në kuadër të asitencës për rishikimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore. Pyetësorët synojnë tërheqjen e një mendim sa më të gjerë mbi prioritet ku duhet të fokusohet puna për Strategjinë e e re për Decentralizimin e Pushtetit Vendor

[Lexo më shumë]
pdf 5/16/2014 Tags: , ,
o Raporti i Vleresimit dhe Monitorimit 2014

Ky raport është rezultati i një vlerësimi tematik, prandaj vlerësimi i ndikimeve të til duhet konsideruar vetëm në lidhje me një komponent të programit, atë të mbështetjes së paketës fiskale. Ndikimi i programit përsa i përket aspekteve të tjera të mbështetur nga programi si Planifikimi Strategjik dhe Planifikimit Buxhetor Afatmesëm (PSZH/PBA), mund të konsiderohet vetëm […]

[Lexo më shumë]
pdf 5/14/2014 Tags: , ,
o Konsiderata për Rishikimin e Strategjisë së Decentralizimit

Shqipëria hyri në rrugën e decentralizimit pas një traditë të gjatë të sistemit politik të centralizuar. Kjo trashëgimi e centralizimit ka ende një ndikim të madh në praktikën aktuale të shërbimeve publike primare dmth, arsimit, shëndetësisë, dhe shërbimeve publike, të sigurisë dhe të policisë, ku pushteti qendror nuk ka vetëm një rol strategjik, por është […]

[Lexo më shumë]
pdf 5/30/2014 Tags: , , ,
o Parashikueshmëria e të Ardhurave dhe Qëndrueshmëria e Qeverisjes Vendore në Shqipëri

Termat e referencës për këtë raport përshkruajnë në detaje strukturën e dëshiruar të raportit dhe të dhënat e referencës që duhet të konsiderohen dhe analizohen. Qëllimi i këtij raporti është të shqyrtoj parashikueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e të ardhurave të qeverisjes vendore në Shqipëri, të identifikoj modelet e shpërndarjes së të ardhurave dhe ndikimet e mundshme […]

[Lexo më shumë]
pdf 5/14/2014 Tags: , ,
o Workshop permbledhje

Workshop me ekspertë të buxhetit dhe të ardhurave në NJQV

[Lexo më shumë]
pdf 5/16/2014
o Page Under Construction

Elaborated documents for LGUs

[Lexo më shumë]