Tag Archives: Evaluation and Retrofit

Konsiderata për Rishikimin e Strategjisë së Decentralizimit

Shqipëria hyri në rrugën e decentralizimit pas një traditë të gjatë të sistemit politik të centralizuar. Kjo trashëgimi e centralizimit ka ende një ndikim të madh në praktikën aktuale të shërbimeve publike primare dmth, arsimit, shëndetësisë, dhe shërbimeve publike, të sigurisë dhe të policisë, ku pushteti qendror nuk ka vetëm një rol strategjik, por është […]