Financat lokale parashikimi i të ardhurave dhe qendrueshmëria e tyre në nivelin vendor (analiza dhe rekomandime). Një qasje për të kontribuar në planin e masave për identifikimin e politikave në decentralizimin fiskal, si kontribut për planin e veprimit / masave për politikat e identifikimit që lidhen me decentralizimin fiskal