Raporte
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o (English) SDPeMTBP Review and Outlook

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
pdf 5/14/2014 Tags: , ,
o Analiza Grafike e Pyetesoreve

Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP), ka hartuar 2 pyetësorë në kuadër të asitencës për rishikimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore. Pyetësorët synojnë tërheqjen e një mendim sa më të gjerë mbi prioritet ku duhet të fokusohet puna për Strategjinë e e re për Decentralizimin e Pushtetit Vendor

[Lexo më shumë]
pdf 5/16/2014 Tags: , ,
o Raporti i Vleresimit dhe Monitorimit 2014

Ky raport është rezultati i një vlerësimi tematik, prandaj vlerësimi i ndikimeve të til duhet konsideruar vetëm në lidhje me një komponent të programit, atë të mbështetjes së paketës fiskale. Ndikimi i programit përsa i përket aspekteve të tjera të mbështetur nga programi si Planifikimi Strategjik dhe Planifikimit Buxhetor Afatmesëm (PSZH/PBA), mund të konsiderohet vetëm […]

[Lexo më shumë]
pdf 5/14/2014 Tags: , ,