Dokumente për Politika
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Konsiderata për Rishikimin e Strategjisë së Decentralizimit

Shqipëria hyri në rrugën e decentralizimit pas një traditë të gjatë të sistemit politik të centralizuar. Kjo trashëgimi e centralizimit ka ende një ndikim të madh në praktikën aktuale të shërbimeve publike primare dmth, arsimit, shëndetësisë, dhe shërbimeve publike, të sigurisë dhe të policisë, ku pushteti qendror nuk ka vetëm një rol strategjik, por është […]

[Lexo më shumë]
pdf 5/30/2014 Tags: , , ,
o Parashikueshmëria e të Ardhurave dhe Qëndrueshmëria e Qeverisjes Vendore në Shqipëri

Termat e referencës për këtë raport përshkruajnë në detaje strukturën e dëshiruar të raportit dhe të dhënat e referencës që duhet të konsiderohen dhe analizohen. Qëllimi i këtij raporti është të shqyrtoj parashikueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e të ardhurave të qeverisjes vendore në Shqipëri, të identifikoj modelet e shpërndarjes së të ardhurave dhe ndikimet e mundshme […]

[Lexo më shumë]
pdf 5/14/2014 Tags: , ,