Tag Archives: Monitoring

ZBATIMI DHE MONITORIMI I BUXHETIT VJETOR

Manuali i trajnimit “Zbatimi dhe Monitorimi i Buxhetit Vjetor (ZMBV)” për Zyrtarët e Qeverisjes Vendore është pjesë e serisë së moduleve të trajnimit projektuar për t’iu përgjigjur nevojave të zyrtarëve të pushtetit vendor në praktikat e manaxhimit financiar publik. Ajo është rezultat i përpjekjeve intensive të disa autorëve me formim në fusha të ndryshme. Ky […]

Menaxhimi i Mbetjeve në Shqipëri

Objektivat Politike per Menqaxhimin e Integruar te Mbetjeve •Planifikimi strategjik për menaxhimin e mbetjeve •Masa te domosdoshme afatshkurtera, afatmesme dhe afatgjata per permbushjen e Objektivavave Politik •Monitorimi, dhe raportimi i realizimit te ketyre objektivave •Arrtije dhe problematika

Konsiderata për Rishikimin e Strategjisë së Decentralizimit

Shqipëria hyri në rrugën e decentralizimit pas një traditë të gjatë të sistemit politik të centralizuar. Kjo trashëgimi e centralizimit ka ende një ndikim të madh në praktikën aktuale të shërbimeve publike primare dmth, arsimit, shëndetësisë, dhe shërbimeve publike, të sigurisë dhe të policisë, ku pushteti qendror nuk ka vetëm një rol strategjik, por është […]