[indeed_popups id=1]
ZBATIMI DHE MONITORIMI I BUXHETIT VJETOR
Emri i dokumentit: ZBATIMI DHE MONITORIMI I BUXHETIT VJETOR
Përshkrimi:

Manuali i trajnimit “Zbatimi dhe Monitorimi i Buxhetit Vjetor (ZMBV)” për Zyrtarët e Qeverisjes Vendore është pjesë e serisë së moduleve të trajnimit projektuar për t’iu përgjigjur nevojave të zyrtarëve të pushtetit vendor në praktikat e manaxhimit financiar publik. Ajo është rezultat i përpjekjeve intensive të disa autorëve me formim në fusha të ndryshme. Ky publikim, së bashku me manualet “Përgatitja e buxhetit vjetor” dhe “Planifikimi Strategjik i Zhvillimit dhe Buxhetimi Afatmesëm me Bazë Performancën”, bazohet në një nismë të ndërmarrë nga HELVETAS Sëiss Intercooperation në Shqipëri, në kuadër e Programit për Decentralizim dhe Zhvillim Vendor (dldp).


Tags: , , ,