[indeed_popups id=1]
Menaxhimi i Mbetjeve në Shqipëri
Emri i dokumentit: Menaxhimi i Mbetjeve në Shqipëri
Përshkrimi:

Objektivat Politike per Menqaxhimin e Integruar te Mbetjeve
•Planifikimi strategjik për menaxhimin e mbetjeve
•Masa te domosdoshme afatshkurtera, afatmesme dhe afatgjata per permbushjen e Objektivavave Politik
•Monitorimi, dhe raportimi i realizimit te ketyre objektivave
•Arrtije dhe problematika


Tags: , , ,