Programe Trajnimi
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o PLANIFIKIMI FINANCIAR AFATMESËM PËR NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE NË KONTEKSTIN E SHQIPËRISË

Prej vitit 2009, njësitë e vetëqeverisjes vendore në Shqipëri kanë detyrimin të përgatisin një buxhet afatmesëm të bazuar në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar. Me buxhetin afatmesëm ligji kërkon një qasje dhe plan financiar të integruar për një kuadër kohor trevjeçar. Ligji nr. 68, […]

[Lexo më shumë]
pdf 02/12/2018 Tags: , ,
o ZBATIMI DHE MONITORIMI I BUXHETIT VJETOR

Manuali i trajnimit “Zbatimi dhe Monitorimi i Buxhetit Vjetor (ZMBV)” për Zyrtarët e Qeverisjes Vendore është pjesë e serisë së moduleve të trajnimit projektuar për t’iu përgjigjur nevojave të zyrtarëve të pushtetit vendor në praktikat e manaxhimit financiar publik. Ajo është rezultat i përpjekjeve intensive të disa autorëve me formim në fusha të ndryshme. Ky […]

[Lexo më shumë]
pdf 02/12/2018 Tags: , , ,
o PËRGATITJA E BUXHETIT VJETOR

  Manuali “Përgatitja e Buxhetit Vjetor (PBV)” për Zyrtarët e Qeverisjes Vendore është pjesë e serisë së moduleve të trajnimit projektuar për t’iu përgjigjur nevojave të zyrtarëve të pushtetit vendor në praktikat e menaxhimit financiar publik. Ajo është rezultat i përpjekjeve intensive të disa autorëve me formim në fusha të ndryshme. Ky publikim së bashku […]

[Lexo më shumë]
pdf 2/12/2018 Tags: , , ,
o PLANIFIKIMI STRATEGJIK I ZHVILLIMIT DHE BUXHETIMI AFATMESËM ME BAZË PERFORMANCËN

  Manuali i trajnimit “Planifikimi Strategjik i Zhvillimit dhe Buxhetimi Afatmesëm me Bazë Performancën” për Zyrtarët e Qeverisjes Vendore është pjesë e serisë së moduleve të trajnimit projektuar për t’iu përgjigjur nevojave të zyrtarëve të pushtetit vendor në praktikat e menaxhimit financiar publik. Ajo është rezultat i përpjekjeve intensive të disa autorëve me formim në […]

[Lexo më shumë]
pdf 02/12/2018 Tags: , ,
o PLANIFIKIMI STRATEGJIK DHE FINANCIAR AFATMESËM DHE AFATGJATË

“Manuali për Planifikimin Strategjik dhe Financiar Afatmesëm dhe Afatgjatë” është rezultat i përpjekjeve të disa autorëve dhe disa përvojave të mëparshme. Ky manual bazohet në iniciativën e ndërmarrë nga Programi për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor në Shqipëri, i zbatuar nga Intercooperation dhe i financuar nga Agjencia Zviceriane e Zhvillimit (SDC). Përgatitja e dokumentit kaloi në […]

[Lexo më shumë]
pdf 01/12/2018 Tags: , , ,
o PSZH dhe Buxhetimi afatmesem me baze performancen

Sot instrumenti i buxhetimit vendor po ndryshon nga një instrument që raporton “shifrat” e shpenzimeve dhe të të ardhurave të planifikuara për vitin e ardhshëm drejt një instrumenti planifikimi të gjithanshëm Shumëvjeçar, ku integrohet informacioni financiar për të ardhurat dhe shpenzimet me informacionin për planet e politikës për t’u zbatuar. Megjithatë, njësitë e qeverisjes vendore […]

[Lexo më shumë]
pdf 4/16/2013 Tags: , ,