Tag Archives: Decentralization

STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE PËR DECENTRALIZIMIN DHE QEVERISJEN VENDORE

Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2015-2020 (SKNDQV) paraqet vizionin e qeverisë për forcimin e qeverisjes dhe demokracisë vendore dhe përparimin e procesit të decentralizimit sipas standardeve më të përparuara evropiane. Qëllimet dhe objektivat e kësaj strategjie përputhen plotësisht me qëllimet dhe objektivat e përgjithshme të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 […]

Raporti i Vleresimit dhe Monitorimit 2014

Ky raport është rezultati i një vlerësimi tematik, prandaj vlerësimi i ndikimeve të til duhet konsideruar vetëm në lidhje me një komponent të programit, atë të mbështetjes së paketës fiskale. Ndikimi i programit përsa i përket aspekteve të tjera të mbështetur nga programi si Planifikimi Strategjik dhe Planifikimit Buxhetor Afatmesëm (PSZH/PBA), mund të konsiderohet vetëm […]