Tag Archives: Strategjia e Decentralizimit

STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE PËR DECENTRALIZIMIN DHE QEVERISJEN VENDORE

Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2015-2020 (SKNDQV) paraqet vizionin e qeverisë për forcimin e qeverisjes dhe demokracisë vendore dhe përparimin e procesit të decentralizimit sipas standardeve më të përparuara evropiane. Qëllimet dhe objektivat e kësaj strategjie përputhen plotësisht me qëllimet dhe objektivat e përgjithshme të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 […]

Kontributi i DLDP për Strategjinë Decentralizimit” (diskutime me ekspertët)

Financat lokale dhe buxhetimi (Standardet PFM): Parashikimi i të ardhurave dhe qëndrueshmëria e qeverisjen vendore në Shqipëri (analiza dhe rekomandime), si një kontribut për planin e veprimit / masave në identifikimin e masave të decentralizimit fiskal dhe buxhetimit .