Tag Archives: Decentralization Strategy

STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE PËR DECENTRALIZIMIN DHE QEVERISJEN VENDORE

Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2015-2020 (SKNDQV) paraqet vizionin e qeverisë për forcimin e qeverisjes dhe demokracisë vendore dhe përparimin e procesit të decentralizimit sipas standardeve më të përparuara evropiane. Qëllimet dhe objektivat e kësaj strategjie përputhen plotësisht me qëllimet dhe objektivat e përgjithshme të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 […]

Rekomandime nga Konferenca për Mbetjet e 20 majit 2014

Konferenca Kombëtare “Menaxhimi i Mbetjeve, Sfidave dhe Mundësive, kishte si qëllim të shërbente si një platformë për të shkëmbyer arritjet dhe sfidat e aktorëve shqiptarë në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor, pas një periudhe tre-vjeçare zbatimi të kuadrit ligjor dhe strategjik. Që prej fillimit të punës, Qeveria e Shqipërisë ka prezantuar disa iniciativa, duke sjellë […]