Dokumente për Politika
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Analiza Rekomandime per ngritjen e kapaciteteve te NP

Qeveria e Shqipërisë ka nisur procesin për hartimin e Strategjisë së re Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore, e cila do të zbatohet paralelisht dhe do të jetë komplementare me reformën administrativo-territoriale. Kjo strategji do të hartohet në bashkëpunim me Projektin e USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP) dhe synon të thellojë më tej […]

[Lexo më shumë]
pdf 05/06/2014