Udhëzues
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o MODUL TRAJNIMI PËR SHËRBIMET BAZUAR NË PERFORMANCË MENAXHIMI I MBETJEVE TE NGURTA NË NIVEL VENDOR

Ky modul është zhvilluar për të konsoliduar nismat e ndërmarra nga disa projekte gjatë 15 viteve të fundit dhe vizionit të fundit të qeverisë shqiptare, që më së fundi të vërë në veprim dijet e grumbulluara në shërbimin e rishikimit. Manuali është i fokusuar vetëm në shërbimet e menaxhimit të mbetjeve. Ky manual ndërtohet mbi […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o Për hartimin dhe zbatimin e programeve dhe fushatave për ndërgjegjësimin dhe informimin e publikut

“Përmbledhja për Zbatimin e Procesit të Kompostimit në Komunitet”, është një udhëzues praktik për NJQV-te dhe qytetarët të cilët shfaqin interesin për kryerjen e procesit të kompostimit. Ky udhëzues hartohet në kuadër të fazës së tretë të Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor (dldp) në Qarkun e Shkodrës, përkatësisht në Bashkitë Pukë, Luf Qerret, Qelëz, […]

[Lexo më shumë]
pdf 08/05/2015 Tags: , ,
o Për krijimin dhe operimin e skemave te kompostimit në komunitet

Ky udhëzues për sensibilizimin dhe informimin e komunitetit zhvillohet në kuadër të Programit DLPD (Programi për Zhvillim Lokal dhe Decentralizim), i financuar nga Helvetas Sëiss, për projektin “Zhvillimi i një Skeme Ndër-vendore për Manaxhimin e Mbetjeve në Zonën e Pukës dhe Fushë Arrëzit” që po zhvillohet në Rajonin e Shkodrës. Në kuadër të projektit në […]

[Lexo më shumë]
pdf 08/05/2015 Tags: , ,
o [Lexo më shumë] pdf 08/05/2015
o Treguesit për mënyrat e shërbimit të mbetjeve urbane

Ky dokument paraqet disa përpjekje të para fillestare për të mundësuar hartimin e disa treguesëve të matjes së performancës së shërbimit të menaxhimit të mbetjeve në nivel lokal si dhe të matjes së performancës në zbatimin e politikave të menaxhimit të mbetjeve në nivel qëndror. Programi i dldp (Decentralization and Local Development Programme) me një […]

[Lexo më shumë]
pdf 08/05/2015 Tags: , ,
o Kompostimi ne komunitet

“Manuali për Zbatimin e Procesit të Kompostimit në Komunitet”, është një udhëzues praktik për NJQV dhe qytetarët të cilët shfaqin interesin për kryerjen e procesit të kompostimit. Ky manual hartohet në kuadër të fazës së tretë të Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor (dldp) në Qarkun e Shkodrës, përkatësisht në Bashkitë Pukë, Luf Qerret, Qelëz, […]

[Lexo më shumë]
pdf 08/05/2015 Tags: ,
o Metodat e llogaritjes së Kostos dhe Tarifës në Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta në nivel Njësie të Qeverisjes Vendore në Shqipëri

Menaxhimi financiar i sektorit të mbetjeve të ngurta është një çështje sfiduese. Në këtë aspekt, programi për decentralizim dhe zhvillim lokal – dldp, në kuadër të përmirësimit të qeverisjes lokale nëpërmjet ofrimit me qëllim përmirësimin e shërbimeve publike mbështet konsolidimin e sektorit të menaxhimit të mbetjeve të ngurta në nivel rajonal dhe lokal në Shqipëri.

[Lexo më shumë]
pdf 2/10/2014 Tags: , ,
o Manual planifikimi lokal i menaxhimit te mbetjeve

Një Plan Vendor i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane (që në këtë dokument do të referohet si PVMMNU) është një dokument planifikimi strategjik, që mundëson zbatimin e politikës kombëtare për mbetjet në nivel vendor. Një PVMMNU tregon një drejtim për të ardhmen dhe nxit mendimin e përbashkët mes shumë aktorësh të ndryshëm, që janë […]

[Lexo më shumë]
PDF 7/10/2012
o Udhezues-per Llog e kostos se sherbimit

Menaxhimi i mbetjeve është një shërbim i bazuar në tarifë, i cila në parim ofrohet për çdo “klient” në gjendje për të paguar për të. Nga ana tjetër ai është një shërbim për mjedisin dhe mbrojtjen e shëndetit, për të mbajtur pastër mjediset dhe për të parandaluar sëmundjet. Këto dy elemente duhet të menaxhohen mirë […]

[Lexo më shumë]
PDF 10/25/2013
o Udhezues per llog e kostos dhe tarifes variant i konsoliduar

Menaxhimi financiar i sektorit të mbetjeve të ngurta është një çështje sfiduese. Në këtë aspekt, programi për decentralizim dhe zhvillim lokal -dldp, në kuadër të përmirësimit të qeverisjes lokale nëpërmjet ofrimit me qëllim përmirësimin e shërbimeve publike mbështet konsolidimin e sektorit të menaxhimit të mbetjeve të ngurta në nivel rajonal dhe lokal në Shqipëri.

[Lexo më shumë]
PDF 2/10/2014 Tags: , ,