[indeed_popups id=1]
Për hartimin dhe zbatimin e programeve dhe fushatave për ndërgjegjësimin dhe informimin e publikut
Emri i dokumentit: Për hartimin dhe zbatimin e programeve dhe fushatave për ndërgjegjësimin dhe informimin e publikut
Përshkrimi:

“Përmbledhja për Zbatimin e Procesit të Kompostimit në Komunitet”, është një udhëzues praktik për NJQV-te dhe qytetarët të cilët shfaqin interesin për kryerjen e procesit të kompostimit. Ky udhëzues hartohet në kuadër të fazës së tretë të Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor (dldp) në Qarkun e Shkodrës, përkatësisht në Bashkitë Pukë, Luf Qerret, Qelëz, Qafë Mali dhe Fushë – Arrëz.
Qëllimi kryesor i këtij udhëzuesi, është ofrimi i një udhëzuesi të plotë dhe efektiv për NJQV-të dhen komunitetet lokale të që të kenë mundësi të aplikojnë skema kompostimi në komunitet.


Tags: , ,