Tag Archives: NJQV

Për hartimin dhe zbatimin e programeve dhe fushatave për ndërgjegjësimin dhe informimin e publikut

“Përmbledhja për Zbatimin e Procesit të Kompostimit në Komunitet”, është një udhëzues praktik për NJQV-te dhe qytetarët të cilët shfaqin interesin për kryerjen e procesit të kompostimit. Ky udhëzues hartohet në kuadër të fazës së tretë të Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor (dldp) në Qarkun e Shkodrës, përkatësisht në Bashkitë Pukë, Luf Qerret, Qelëz, […]

Mbështetja e Shërbimeve të Përmirësuara të Menaxhimit të Mbetjeve të Qeverisjes Lokale

Gjatë pesë viteve të fundit, Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (dldp) ka ofruar mbështetje në sektorin e menaxhimit të mbetjeve për njësitë e qeverisjes vendore në Shqipërinë e Veriut, me mbështetjen e organizatave partnere zvicerane dhe shqiptare. Me miratimin në fund të vitit 2011 të Strategjisë së re Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve në […]