Dokumente për NJQV-të
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o [Lexo më shumë] pdf 08/05/2015 Tags: ,
o Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane të Zonës së Plazhit në Komunën Velipojë

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMMNU) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikës kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve komunale për Komunën Velipojë. Kjo plan mundëson orientimin strategjik për të ardhmen dhe njëkohësisht krijon një qendrim të përbashkët […]

[Lexo më shumë]
pdf 14/04/2014 Tags: , ,
o Bashkia Shkoder, Harta

Bashkia Shkoder, Harta

[Lexo më shumë]
pdf 14/04/2014 Tags: ,
o PLANI I GRUMBULLIMIT TË MBETURINAVE BASHKIA SHKODËR 2008

Bashkia Shkodër e planifikonte menaxhimin e plehrave me një bazë prej 0.9 kg plehra prodhuar në ditë dhe për njeri. Kjo vlerë bazohet në standardet e përdora nga qeveria e mëparshme më 1996. Duke konsideruar volumin e plehrave mbledhur aktualisht nga një shërbim që nuk e mbulon krejt qytetin dhe në krahasim me prodhimin e […]

[Lexo më shumë]
word 14/04/2014 Tags: ,
o Pergatitja e dokumenteve te tenderit per Bashkine Shkoder

IC Albania dhe CSD  konfirmojne se e ka ekzekutuar dhe zhvilluar mandatin e vet ashtu si është kërkuar, që rezultatet dhe përfundimet janë të bazuara mbi statusin aktual të njohurive siç përshkruhet në raport dhe që këto kanë qenë të zhvilluara në përputhje me parimet përgjithësisht të pranuara të fushës relevante dhe me njohuritë më […]

[Lexo më shumë]
word 14/04/2014 Tags: , ,
o (English) Shkodra propositions for the tender documentation V. 11.04.08

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
word 14/04/2014 Tags: , ,
o PLANI NDËR-VENDOR I MANAXHIMIT TË MBETJEVE TË NGURTA PËR BASHKINË RRESHEN-RUBIK

Plani Ndër-vendor i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Bashkiake (PNMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikës kombëtare të mbetjeve në nivel ndër-vendor, si dhe një dokument/udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve bashkiake në Bashkitë Rreshen dhe Rubik.

[Lexo më shumë]
word 14/04/2014 Tags: , ,
o PLANI I MENAXHIMIT TE MBETJEVE Rreshen-Rubik

•Analiza e gjendjes ekzistuese •Percaktimi i vizionit dhe objektivave vendore •Percaktimi I alternativave dhe skenareve per menaxhimin ndervendor te mbetjeve; •Diskutime i grupit te punes dhe grupeve te interesit rreth ketyre skenareve, mbi kostot dhe tarifat per zbatimin e objektivave te planit •Hartimi i rregulloreje per administrimin e landfillit •Investimet dhe zbatimi i tyre Finalizimi […]

[Lexo më shumë]
ppt 14/04/2014 Tags: , ,
o Manual Operativ i Administrimit të Lendfillit të Bashkisë Rubik–Rreshen në Cekaj

Ky manual vjen si një instrument ilustrativ mëse i domosdoshëm për strukturat vendore, si përgjegjësit kryesore në administrimin e mbetjeve të ngurta urbane, për t’i udhëzuar ato në drejtim të administrimit operativ të një lendfilli sanitar.

[Lexo më shumë]
pdf 14/04/2014 Tags: , ,
o Puka-relacion InterLGU case

Llogaritja e Kostos së Plotë dhe Nivelit të Tarifave që Rikuperojnë Koston përShërbimin e Grumbullimit dhe Transportit të Mbetjeve të Ngurta Rasti i një Bashkëpunimi Ndërvendor Në kuadër të projektit :“Organizimi i përbashkët ndërvendor i shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve urbane në Bashkinë Pukë, komunat Qerret dhe Rrapë”

[Lexo më shumë]
word 14/04/2014
o Projekti teknik Permiresimi VDMU

Projekti teknik Permiresimi VDMU

[Lexo më shumë]
word 14/04/2014 Tags:
o Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane të Qytetit të Pukës

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Bashkiake (PLMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikës kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/ udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve bashkiake në Bashkinë Pukë.

[Lexo më shumë]
word 14/04/2014 Tags: , ,
o Aktmarreveshje midis Bashkise Puke dhe komunave Qerret e Rrape

Aktmarreveshje midis Bashkise Puke dhe komunave Qerret e Rrape

[Lexo më shumë]
pdf 14/04/2014 Tags: , ,
o PLANI I MENAXHIMIT TË MBETJEVE 2011 – 2015 BASHKIA LEZHË

Duke e konsideruar mbrojtjen e mjedisit si një domosdoshmëri për zhvillim të qëndrueshëm të zonës së Lezhës dhe me impakt të ndjeshëm mbi zhvillimin e turizmit, higjenës, shëndetit dhe atë ekonomik, është përgjegjësi dhe kënaqësi të prezantoj “Planin e Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta” për periudhën pesevjeçare 2011-2015. Ky Plan është pjesë e rëndësishme e  […]

[Lexo më shumë]
word 14/04/2014 Tags: ,
o Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane të Qytetit të Koplikut

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Bashkiake (PLMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikës kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/ udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve bashkiake në Bashkinë Koplik.

[Lexo më shumë]
word 14/04/2014 Tags: ,
o RREGULLORE KOMUNALE PËR ADMINISTRIMIN E MBETJEVE

Në mbështetje të: Ligjit Nr.8934, datë 05.09.2002 ‘PËR MBROJTJEN E MJEDISIT’, Neni 59 “Kontrolli  për gjendjen e mjedisit qendron në mbikqyrjen e elementëve natyrore e njerëzore të mjedisit, në vëzhgimin dhe regjistrimin e ndryshimeve të tyre dhe në mbikqyrjen e burimeve dhe të shkaqeve të këtyre ndryshineve. Kontrolli ushtrohet në mënyrë të përhershme e të […]

[Lexo më shumë]
word 14/04/2014 Tags: ,
o PMMU GURI I ZI – I MIRATUAR

Gjatë Dhjetorit 2008 e në vijim komuna Guri i Zi është angazhuar në nismën për hartimin e Planit të Menaxhimit të Mbeturinave Urbane si dokumenti strategjik i cili do të mundësojë përmirësimin e kushteve të mjedisit për këtë komunë duke prezantuar për herë të parë një skemë të menaxhimit të mbeturinave urbane në bazë të […]

[Lexo më shumë]
word 14/04/2014 Tags: ,
o PLANI MBETURINAVE

Bashkia e Fushe Arrezitt ndodhet në zonen veriperendimore te Shqiperise, pergjate rruges kombetare qe lidh Kosoven dhe Kukesin me qytetet e tjera te vendit. Ajo ben pjese ne Qarkun e Shkodres dhe kufizohet ne Verilindje me Kukesin dhe ne Jugeperendim me Puken. Qyteti e ka marre kete emer rreth viteve ’50 nga fshati Fushe – […]

[Lexo më shumë]
word 14/04/2014 Tags: ,
o PLANI I MENAXHIMIT TË MBETJEVE URBANE KOMUNA DAJÇ

Reforma e decentralizmit të qeverisë dhe Ligji Nr. 8652, datë 31.7.2000, mbi “Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, synon lejimin e qeverisjeve vendore të marrin persiper përgjegjësitë si ofruesi direkt i këtyre shërbimeve, duke përfshirë menaxhimin e mbetjeve të ngurta. Edhe pse zbatimi I reformës eshtë ende në rrugë e sipër, ashtu si dhe legjislacioni […]

[Lexo më shumë]
word 14/04/2014 Tags: , ,
o Plani Menaxhimit Ana Malit

Përgatitja e Planit të Menaxhimit të Mbetjeve për Komunën Ana e Malit vjen si kërkesë e banorëve të kësaj komune për të përmirësuar gjendjen e mjedisit dhe shëndetit në këtë komunë. Kjo kërkesë ka gjetur mbështetjen e plotë nga administrate vendore, e cila ka bërë përpjekje për të minimizuar ndotjen që është grumbulluar në vite […]

[Lexo më shumë]
pdf 14/04/2014 Tags: ,