Dokumente për Politika
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Mbështetja e Shërbimeve të Përmirësuara të Menaxhimit të Mbetjeve të Qeverisjes Lokale

Gjatë pesë viteve të fundit, Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (dldp) ka ofruar mbështetje në sektorin e menaxhimit të mbetjeve për njësitë e qeverisjes vendore në Shqipërinë e Veriut, me mbështetjen e organizatave partnere zvicerane dhe shqiptare. Me miratimin në fund të vitit 2011 të Strategjisë së re Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve në […]

[Lexo më shumë]
Word 14/04/2014 Tags: , ,
o (English) Paper intermunicipal cooperation

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
Word 10/24/2013
o Mbështetja e Shërbimeve të Përmirësuara të Menaxhimit të Mbetjeve

Gjatë pesë viteve të fundit, Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (dldp) ka ofruar mbështetje në sektorin e menaxhimit të mbetjeve për njësitë e qeverisjes vendore në Shqipërinë e Veriut, me mbështetjen e organizatave partnere zvicerane dhe shqiptare. Me miratimin në fund të vitit 2011 të Strategjisë së re Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve në […]

[Lexo më shumë]
Word 9/18/2012 Tags: ,
o Tabelë përmbledhëse mbi efektshmërinë e kostos së kontributeve të dldp-së në mbështetje të menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri

Tabela e mëposhtme ofron një pamje të përgjithshme të kostove të kontributeve të dldp-së për të arritur tre ndryshime kryesore në nivel partnerësh (rezultatesh) lidhur me mbështetjen e menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri. Tabela është e lidhur ngushtë dhe është komplementare për raportin “Në mbështetje të Shërbimeve të Përmirësuara të NJQV-së në Menaxhim Mbetjesh: Një […]

[Lexo më shumë]
Word 8/12/2012 Tags: ,