Programe Trajnimi
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o MODUL TRAJNIMI PËR SHËRBIMET BAZUAR NË PERFORMANCË MENAXHIMI I MBETJEVE TE NGURTA NË NIVEL VENDOR

Ky modul është zhvilluar për të konsoliduar nismat e ndërmarra nga disa projekte gjatë 15 viteve të fundit dhe vizionit të fundit të qeverisë shqiptare, që më së fundi të vërë në veprim dijet e grumbulluara në shërbimin e rishikimit. Manuali është i fokusuar vetëm në shërbimet e menaxhimit të mbetjeve. Ky manual ndërtohet mbi […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o Modulet 4

Training module 4 Organizimi i shërbimeve, aspektet institucionale, rregullatore, informuese dhe monitoruese të manaxhimit te mbetjeve Organizimi i shërbimeve të pastrimit dhe manaxhimit të mbetjeve është një nga funksionet kryesore të njësive të qeverisjes vendore. Përveç tyre, në sektorin e manaxhimit të mbetjeve përfshihennjë numër aktorësh të ndryshëm, si autoritete shtetërore, institucione në nivel kombëtar, […]

[Lexo më shumë]
pdf 2/07/2013 Tags: ,
o Modulet 3

Training module 3 Financat, Aspektet financiare dhe të të ardhurave të shërbimeve të MANAXHIMIT të mbetjeve Një nga çështjet më të rëndësishme me të cilën përballen sot njësitë vendore në ofrimin e shërbimeve të manaxhimit të mbetjeve, është mbulimi i kostove të shërbimeve. Bazat për qëndrueshmërinë financiare të shërbimeve të mbetjeve mund të arrihen nëpërmjet […]

[Lexo më shumë]
pdf 2/07/2013 Tags: ,
o Modulet 2

Training module 2 “MINIMIZIMI I MBETJEVE TE NGURTA” Minimizimi i mbetjeve përfaqëson një tërësi përqasjesh, metodash, aktivitetesh dhe procesesh, që kanë si qëllim reduktimin e volumit të mbetjeve të destinuara për trajnimin final. Siç rekomandojnë të gjithë dokumentat strategjikë si dhe direktivat e BE-së, manaxhimi i mbetjeve duhet të marrë në konsideratë opsionet e mëposhtme, […]

[Lexo më shumë]
pdf 2/07/2013 Tags: ,
o Modulet 1

Training module 1 “Planifikimi i Grumbullimit, Magazinimit dhe Transportit të Mbetjeve të ngurta urbane” Grumbullimi i përkohshëm i mbetjeve të ngurta urbane është një element i rëndësishëm i sistemit të manaxhimit të mbetjeve, që merr në konsideratë ë kontenierët ësi dhe makinat teknologjike për të grumbulluar dhe transportuar mbetjetë drejt stacioneve të transferimit apo drejt […]

[Lexo më shumë]
pdf 10/25/2013 Tags: ,