[indeed_popups id=1]
Modulet 3
Emri i dokumentit: Modulet 3
Përshkrimi:

Training module 3

Financat, Aspektet financiare dhe të të ardhurave të shërbimeve të MANAXHIMIT të mbetjeve

Një nga çështjet më të rëndësishme me të cilën përballen sot njësitë vendore në ofrimin e shërbimeve të manaxhimit të mbetjeve, është mbulimi i kostove të shërbimeve. Bazat për qëndrueshmërinë financiare të shërbimeve të mbetjeve mund të arrihen nëpërmjet sigurimit të shërbimeve efektive dhe me kosto efiçiente, si dhe me sigurimin e një sistemi të qëndrueshëm financiar të bazuar në një politikë të drejtë dhe efektive të rikuperimit të kostos. Zgjedhja e opsioneve më të mira dhe të skenarëve të manaxhimit të mbetjeve siguron alternativën më të mirë ekonomike e me kosto efektive, që të përmbushë kërkesat e zbatueshmërisë, kushtet mjedisore dhe sociale. Nga ana tjetër, aftësia e autoriteteve vendore për të krijuar një sistem të qëndrueshëm financiar kërkon burime financiare në dispozicion sipas nevojave dhe krijimin e një sistemi të ndershëm dhe efektiv për mbledhjen e të ardhurave.


Tags: ,