Raporte
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o ZBUTJA E RISKUT NË VEND DEPOZITIME – RAPORTI FINAL

Nisma “Për zbutjen e riskut në vend depozitime” lindi si një nevojë për të njohur në thellësi gjendjen ekzistuese të vend depozitimeve në rrafsh kombëtar dhe për të adresuar një grup zgjidhjesh të përshtatshme për zbutjen e risqeve që këto infrastruktura shfaqin. E udhëhequr nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, kjo Nismë përfshiu stafet e […]

[Lexo më shumë]
pdf 25/06/2018 Tags: , , ,
o (English) Impact report on waste 2017

This report aims at presenting dldp’s achievements in the waste sector, through its long term intervention, starting from 2010. The report is articulated around four main questions: 1. What has been achieved in the sector through dldp interventions? 2. What remains to be done, according to the demand of the sector? 3. Where should dldp […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (English) Impact report on waste management in Albania during 2016

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o Prezantimet e Konferencës Kombëtare “Shërbimi i Menaxhimit të Mbetjeve: mësime dhe gjetje pas reformës territorial administrative”, Tiranë 15 Qershor 2016

  Prezantimet e Konferencës Kombetare “Shërbimi i Menaxhimit të Mbetjeve: mësime dhe gjetje pas reformës territorial administrative”, Tiranë 15 Qershor 2016

[Lexo më shumë]
Powerpoint 16/06/2016 Tags: , ,
o Raport mbi takimin e Qendre s se Kompetence s pe r konsultimin e praktikave ne menaxhimin e mbetjeve te ngurta

Ne datat 4-5 Qershor, 2015, dldp organizoi së bashku me antarët e qendrës së kompetencës për menaxhimin e mbletjeve një takim konsultativ. Takimi kishte për qëllim prepzantimin dhe vleftësimin e praktikave të zhvilluara nga dldp në sektorin e menaxhimit të mbetjeve, siç janë: bashkëpunimi ndërvendor, riciklimi, kompostimi, gjithërfshirja në sektorin e menaxhimit të mbetjeve, kampionati […]

[Lexo më shumë]
pdf 15/06/2015 Tags: , , ,
o (English) REPORT Study Tour on Waste Management in Switzerland

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
word 30/01/2014 Tags: , ,
o (English) Final Report SUPPORT ON WASTE SECTOR IN ALBANIA

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
word 2/25/2014 Tags: , , , ,
o (English) Study Tour for Albanian Delegation on Waste Management in Switzerland 20th – 26th January 2012

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
word 25/01/2014 Tags: ,
o Raport Mbi vizitën studimore me grupin ndërvendorë të ekspertëve për menaxhimin e mbetjeve 23-24 shtator 2013

Raport Mbi vizitën studimore me grupin ndërvendorë të ekspertëve për menaxhimin e mbetjeve 23-24 shtator 2013

[Lexo më shumë]
word 30/09/2013 Tags: ,
o Raport mbi Konferencën Kombëtare “Menaxhimi Lokal dhe Rajonal i Mbetjeve në Shqipëri”

Menaxhimi i Mbetjeve është bërë një fushë politikash me prioritet për qeverinë shqiptare, e lidhur me rritjen e ndërgjegjësimit për aspektet mjedisore, sociale dhe ekonomike (turizmi dhe zhvillimi ekonomik) të sektorit të mbetjeve. Një strategji kombëtare për menaxhimin e mbetjeve dhe një plan kombëtar për menaxhimin e mbetjeve është miratuar nga qeveria në vitin 2011.

[Lexo më shumë]
word 10/15/2012 Tags: ,