Tag Archives: Shkoder

PLANI I GRUMBULLIMIT TË MBETURINAVE BASHKIA SHKODËR 2008

Bashkia Shkodër e planifikonte menaxhimin e plehrave me një bazë prej 0.9 kg plehra prodhuar në ditë dhe për njeri. Kjo vlerë bazohet në standardet e përdora nga qeveria e mëparshme më 1996. Duke konsideruar volumin e plehrave mbledhur aktualisht nga një shërbim që nuk e mbulon krejt qytetin dhe në krahasim me prodhimin e […]

Pergatitja e dokumenteve te tenderit per Bashkine Shkoder

IC Albania dhe CSD  konfirmojne se e ka ekzekutuar dhe zhvilluar mandatin e vet ashtu si është kërkuar, që rezultatet dhe përfundimet janë të bazuara mbi statusin aktual të njohurive siç përshkruhet në raport dhe që këto kanë qenë të zhvilluara në përputhje me parimet përgjithësisht të pranuara të fushës relevante dhe me njohuritë më […]