[indeed_popups id=1]
Udhezues per llog e kostos dhe tarifes variant i konsoliduar
Emri i dokumentit: Udhezues per llog e kostos dhe tarifes variant i konsoliduar
Përshkrimi:

Menaxhimi financiar i sektorit të mbetjeve të ngurta është një çështje sfiduese. Në këtë aspekt, programi për decentralizim dhe zhvillim lokal -dldp, në kuadër të përmirësimit të qeverisjes lokale nëpërmjet ofrimit me qëllim përmirësimin e shërbimeve publike mbështet konsolidimin e sektorit të menaxhimit të mbetjeve të ngurta në nivel rajonal dhe lokal në Shqipëri.


Tags: , ,