[indeed_popups id=1]
Udhezues-per Llog e kostos se sherbimit
Emri i dokumentit: Udhezues-per Llog e kostos se sherbimit
Përshkrimi:

Menaxhimi i mbetjeve është një shërbim i bazuar në tarifë, i cila në parim ofrohet për çdo “klient” në gjendje për të paguar për të. Nga ana tjetër ai është një shërbim për mjedisin dhe mbrojtjen e shëndetit, për të mbajtur pastër mjediset dhe për të parandaluar sëmundjet. Këto dy elemente duhet të menaxhohen mirë dhe të jenë të përqasura pozitivisht nga komunitetet dhe ofruesit e shërbimeve (p.sh. NjQV-të).