[indeed_popups id=1]
Treguesit për mënyrat e shërbimit të mbetjeve urbane
Emri i dokumentit: Treguesit për mënyrat e shërbimit të mbetjeve urbane
Përshkrimi:

Ky dokument paraqet disa përpjekje të para fillestare për të mundësuar hartimin e disa treguesëve të matjes së performancës së shërbimit të menaxhimit të mbetjeve në nivel lokal si dhe të matjes së performancës në zbatimin e politikave të menaxhimit të mbetjeve në nivel qëndror.
Programi i dldp (Decentralization and Local Development Programme) me një aktivitet prej më shumë se 8 vitesh, kryesisht në zonat veriore të vendit dhe jo vetëm, tashmëështë kthyer në një partner të rëndësishëm në sektorin e mbetjeve urbane në Shqiperi. Ky program përmes asistencës financiare dhe teknike ndermjet të tjerave ka synuar edhe në përmirësimin e cilësisë sëofrimit të shërbimeve nga NjQV. Kështu në drejtim të menaxhimit të mbetjeve urbane programi ka asistuar NjQV në planifikimin dhe zbatimin e planeve të menaxhimit të mbetjeve me qëllim arritjen e objektivave kombëtare.


Tags: , ,