Tag Archives: sector

Treguesit për mënyrat e shërbimit të mbetjeve urbane

Ky dokument paraqet disa përpjekje të para fillestare për të mundësuar hartimin e disa treguesëve të matjes së performancës së shërbimit të menaxhimit të mbetjeve në nivel lokal si dhe të matjes së performancës në zbatimin e politikave të menaxhimit të mbetjeve në nivel qëndror. Programi i dldp (Decentralization and Local Development Programme) me një […]