Tag Archives: Tariffs

Metodat e llogaritjes së Kostos dhe Tarifës në Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta në nivel Njësie të Qeverisjes Vendore në Shqipëri

Menaxhimi financiar i sektorit të mbetjeve të ngurta është një çështje sfiduese. Në këtë aspekt, programi për decentralizim dhe zhvillim lokal – dldp, në kuadër të përmirësimit të qeverisjes lokale nëpërmjet ofrimit me qëllim përmirësimin e shërbimeve publike mbështet konsolidimin e sektorit të menaxhimit të mbetjeve të ngurta në nivel rajonal dhe lokal në Shqipëri.