Tag Archives: legal environment

150930 – Raport mbi draftin e ligjit te ri organik te QV -gender

Kjo analizë fokusohet në projektligjin “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, propozuar nga Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, në shtator 2015 dhe relacionin që e shoqëron atë. Për qëllime krahasimi, për çështje të veçanta analiza i referohet edhe ligjit ekzistues nr. 8562, datë 07.07.2000, me të njëjtin titull, siç janë: misioni i qeverisjes […]