Tag Archives: barazi gjinore

WSH dt 25 – draftligji i ri organik i QV-Gender

Sanksionimi i realiteteve të reja demografike sociale, politike, institucionale, administrative ekonomike etj. Rritja e rolit të aktorëve vendorë. Faktor nxitës për gjenerimin e të tjera ndryshimeve. Sa i ndikon apo duhet t’i ndikojë ky instrument ligjor raportet gjinore? Progresi në këto 15 vjet në legjislacionin për barazinë gjinore dhe mundësite e barabarta.

150930 – Raport mbi draftin e ligjit te ri organik te QV -gender

Kjo analizë fokusohet në projektligjin “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, propozuar nga Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, në shtator 2015 dhe relacionin që e shoqëron atë. Për qëllime krahasimi, për çështje të veçanta analiza i referohet edhe ligjit ekzistues nr. 8562, datë 07.07.2000, me të njëjtin titull, siç janë: misioni i qeverisjes […]