Tag Archives: aktorëve vendor

WSH dt 25 – draftligji i ri organik i QV-Gender

Sanksionimi i realiteteve të reja demografike sociale, politike, institucionale, administrative ekonomike etj. Rritja e rolit të aktorëve vendorë. Faktor nxitës për gjenerimin e të tjera ndryshimeve. Sa i ndikon apo duhet t’i ndikojë ky instrument ligjor raportet gjinore? Progresi në këto 15 vjet në legjislacionin për barazinë gjinore dhe mundësite e barabarta.