REFORMA PËR LIGJIN E RI PËR FINANCAT VENDORE
Simboli i dokumentit Emri i dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyç
o Udhëzim për vlerësimin e të ardhurave dhe shpenzimeve të njësive të vetëqeverisjes vendore

Në mbështetje të nenit 104, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenit 65 të ligjit numër 57/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, dhe ligji numër 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 34, pika 3, Ministri i Financave.

[Lexo më shumë]
word 31/12/2017 Tags: , ,
o Udhëzim për proçedurat standard të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore

Bazuar në nenin 24 të ligjit numër 57/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, dhe ligji numër 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 33, paragrafi 1, Ministri i Financave.   U DH Ë Z O N: 1.      TË PËRGJITHSHME Qëllimi i këtij […]

[Lexo më shumë]
word 31/12/2017 Tags: , ,
o Udhëzim plotësues për përgatitjen e buxhetit të njësisë së vetëqeverisjes vendore

Bazuar në ligjin numër 9936/2008 i amenduar “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, neni 24 dhe ligji numër 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 37, Ministri i Financave U DH Ë Z O N: 1. TË PËRGJITHSHME Ky dokument jep udhëzime të detajuara në lidhje me: a. Tavanet përgatitore të shpenzimeve […]

[Lexo më shumë]
word 31/12/2017 Tags: , , ,
o Raport i konsoliduar – Vlerësim i shpejtë i MFP në nivel vendor. Durrës, Shkodër, Lezhë

Vlerësimi i Llogaridhënies Financiare të Shpenzimeve Publike 2016 Ky indikator mat shkallën në të cilën rezultati faktik i shpenzimeve agregate të buxhetit reflekton shumën e miratuar fillimisht, siç përcaktohet në dokumentacionin e buxhetit të qeverisë dhe raportet fiskale për periudhën e tre viteve të fundit fiskale.

[Lexo më shumë]
pdf 25/05/2016 Tags: , ,
o Vlerësime nga ekspertët vendorë mbi disa çështje të evidentuara nga analiza e financave vendore

Diferenca mes shpenzimeve të parashikuara dhe faktit nuk është në përputhje me ligjin Vjen si pasojë e mungesës së kapaciteteve dhe eksperiencës në planifikimin e shpenzimeve Gjatë buxhetimit nuk merren në konsideratë aktivitetet dhe kostot respektive Ka mungesë të kontrollit financiar Mungon sistemi i vlerësimit të performancës dhe nuk mbahet përgjegjësi për mosrealizimin e shpenzimeve […]

[Lexo më shumë]
powerpoint 05/05/2016 Tags: , , ,
o Ligji për Financat Vendore

Detyra: Përgatitini një modeli të plotë për pjesën e MFP të ligjit për financat vendore; përjashtuar pjesën e të ardhurave Krahasoni modelin me legjislacionin aktual Mblidhni njohuri mbi gjendjen praktikës aktuale vendore të MFP Rezultate aktuale Draft model i bazuar në teorinë e MFP-së, standardet e praktikave të mira ndërkombëtare dhe legjislacionin në vendet e […]

[Lexo më shumë]
powerpoint 05/05/2016 Tags: , ,
o Ligji për Financat Vendore. Vlerësime për përmbajtjen e tij & Mbështetja e mundshme e dldp

Të ardhurat vendore apo menaxhimi i financave vendore apo të dyja? Të ardhurat vendore => Vazhdimi logjik i procesit të vazhdueshëm të decentralizimit Menaxhimi i financave vendore => Numri i madh i ligjeve, rregulloreve, direktivave ekzistuese etj. => Nevoja për udhëheqje më konsistente dhe të plotë të MFP në përputhje me standardet ndërkombëtare Ligji me […]

[Lexo më shumë]
powerpoint 05/05/2016 Tags: , ,
o Ligji për financat vendore dhe konteksti i legjislacionit aktual

Ligji për “Vetëqeverisjen Vendore” i miratuar në Dhjetor 2015 parashikon shprehimisht në nenin 34, pika 6 që: “6. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore harton, miraton, zbaton dhe administron çdo vit buxhetin e vet, pa deficit, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon administrimin e zbatimin e sistemit buxhetor dhe ligjin për financat […]

[Lexo më shumë]
04/05/2016 Tags: , , , ,
o Reforma në Financat Vendore – Shtojca 1

1.1 Objektivat e dispozitave për menaxhimin e financave publike vendore Dispozitat për menaxhimin e financave publike vendore mbështesin përdorimin efektiv dhe transparent të burimeve financiare vendore në përputhje me prioritetet strategjike dhe nevojat vendore, sigurojnë disiplinën fiskale dhe mundësojnë një ofrim efikas të shërbimeve publike; përshkruajnë instrumentet dhe procedurat të cilat janë të nevojshme për […]

[Lexo më shumë]
04/05/2016 Tags: , ,
o Strategjia Për Menaxhimin e Financave Publike 2014 – 2020

Strategjia për Menaxhimin e Financave Publike 2014-2020, është fryt i bashkëpunimit të suksesshëm mes Ministrisë së Financave, institucioneve partnere kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe shoqërisë civile, aktive në fushën e financave publike. Ky dokument, bart një rëndësi të dyfishtë, pasi jo vetëm përcakton rrugën për rivendosjen e financave publike në trajektoren e qëndrueshmërisë afatgjatë, duke krijuar […]

[Lexo më shumë]
pdf 04/05/2016 Tags: , , , ,
o Kontributi i dldp në hartimin e një reforme politikash për menaxhimin e financave publike në nivel vendor si pjesë e një ligji të ri për financat vendore

Qeveria shqiptare e filloi reformën e decentralizimit në vitin 2014 dhe tani po zbaton Reformën Administrative dhe Territoriale duke organizuar qeverisjen vendore në61 bashki. Organizimi i ri territorial synon të fuqizojë bashkitë e reja duke rritur aftësinë e tyre për të ofruar shërbime për qytetarët me cilësi të lartë dhe nëkohë,dhe duke rritur efikasitetin e […]

[Lexo më shumë]
pdf 26/04/2016 Tags: , , , ,