[indeed_popups id=1]
Vlerësime nga ekspertët vendorë mbi disa çështje të evidentuara nga analiza e financave vendore
Emri i dokumentit: Vlerësime nga ekspertët vendorë mbi disa çështje të evidentuara nga analiza e financave vendore
Përshkrimi:

Diferenca mes shpenzimeve të parashikuara dhe faktit nuk është në përputhje me ligjin

Vjen si pasojë e mungesës së kapaciteteve dhe eksperiencës në planifikimin e shpenzimeve

Gjatë buxhetimit nuk merren në konsideratë aktivitetet dhe kostot respektive
Ka mungesë të kontrollit financiar

Mungon sistemi i vlerësimit të performancës dhe nuk mbahet përgjegjësi për mosrealizimin e shpenzimeve apo investimeve

Ka vështirësi ekonomike dhe nuk arrihet mbledhja e të ardhurave. Anjëherë nuk mblidhen më shumë se 80% e planifikimit

Ndodh për shkak të diferencës së krijuar nga procesi i prokurimit

Diferenca vjen edhe si pasoje e mungeses ligjore mbi planifikimin.


Tags: , , ,