Tag Archives: legal gap

Vlerësime nga ekspertët vendorë mbi disa çështje të evidentuara nga analiza e financave vendore

Diferenca mes shpenzimeve të parashikuara dhe faktit nuk është në përputhje me ligjin Vjen si pasojë e mungesës së kapaciteteve dhe eksperiencës në planifikimin e shpenzimeve Gjatë buxhetimit nuk merren në konsideratë aktivitetet dhe kostot respektive Ka mungesë të kontrollit financiar Mungon sistemi i vlerësimit të performancës dhe nuk mbahet përgjegjësi për mosrealizimin e shpenzimeve […]