[indeed_popups id=1]
Raport i konsoliduar – Vlerësim i shpejtë i MFP në nivel vendor. Durrës, Shkodër, Lezhë
Emri i dokumentit: Raport i konsoliduar – Vlerësim i shpejtë i MFP në nivel vendor. Durrës, Shkodër, Lezhë
Përshkrimi:

Vlerësimi i Llogaridhënies Financiare të Shpenzimeve Publike 2016
Ky indikator mat shkallën në të cilën rezultati faktik i shpenzimeve agregate të buxhetit reflekton shumën e miratuar fillimisht, siç përcaktohet në dokumentacionin e buxhetit të qeverisë dhe raportet fiskale për periudhën e tre viteve të fundit fiskale.


Tags: , ,