[indeed_popups id=1]
Ligji për financat vendore dhe konteksti i legjislacionit aktual
Emri i dokumentit: Ligji për financat vendore dhe konteksti i legjislacionit aktual
Përshkrimi:

Ligji për “Vetëqeverisjen Vendore” i miratuar në Dhjetor 2015 parashikon shprehimisht në nenin 34, pika 6 që:
“6. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore harton, miraton, zbaton dhe administron çdo vit buxhetin e vet, pa deficit, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon administrimin e zbatimin e sistemit buxhetor dhe ligjin për financat vendore.”
Kjo për faktin e patundur që politikë- bërësi ka vendosur të zhvillojë dhe të ketë referencë të qartë tek Ligji për “Financat Vendore”.


Tags: , , , ,